wszczęcie postępowania - złoże kruszywa naturalnego SŁOŃCZ III

                                                             Dąbrowa Chełmińska, 20.12.2016 r.
 
6220.II.03.03.2016.KO
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
zawiadamia

że dnia 06.12.2016 r. wpłynął wniosek od Pana Filipa Kuśmierek, zam. Gzin 39, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego SŁOŃCZ III” na działce nr 82, obręb ewidencyjny Słończ, w miejscowości Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie 21 dni, tj. od 21 grudnia do 10 stycznia 2017 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, biuro nr 7, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na tablicach ogłoszeń: sołeckiej i gminnej.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (20 grudnia 2016)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (20 grudnia 2016, 16:39:34)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (20 grudnia 2016, 16:50:55)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 398