Wszczęcie postępowania - rozbudowa stacji paliw w Dąbrowie Chełmińskiej

 Dąbrowa Chełmińska, 15.11.2016 r.
6220.II.02.03.2016.KO                                                   
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
zawiadamia
 
że dnia 07.11.2016 r. wpłynął wniosek (uzupełniony 08.11.2016 r.) od Pana Roberta Domiza, działającego w imieniu i na rzecz „DULCET” Sp. j. Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji paliw nr 5 w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bazowej 31” na działce nr: 200/22, obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie 21 dni, tj. od 15 listopada do 06 grudnia 2016 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, biuro nr 7, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na tablicach ogłoszeń: sołeckiej i gminnej.
 
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (15 listopada 2016)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (15 listopada 2016, 17:03:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577