Postanowienie: Brak obowiązku oceny oddziaływania na środowisko - rozbudowa drogi w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska, 09.09.2015 r.
6220.II.02.04.2015.AKB 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 23.06.2015 r. wraz z uzupełnieniami (złożonymi dnia: 30.06.2015 r, 17.07.2015 r., 11.08.2015 r., 10.09.2015 r.)  przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu Bydgoskiego z siedzibą przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy (pełnomocnictwo nr DP.7013.i.2014 z dnia 04.05.2015 r.)

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie – ulicy Długiej w Wałdowie Królewskim” na działkach nr: 307/1, 310, 5076/2, 5077, 511, 518, 5087/3, 5088/1, 5088/2 w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska; na działkach nr: 8/6, 94/1, 7/3, 94/2, 7/5, 7/6, 87, 21/5, 14/3, 94/3, 21/1, 21/4, 14/4, 14/5, 21/2, 15, 94/4, 17/3, 16, 88, 93, 85, 83/3, 35/5, 83/1, 34, 89/1, 80, 36/2, 79/2, 78, 76/13, 76/12, 74, 40, 71, 70, 90, 67/1, 67/2, 41/3, 41/4, 41/5, 66, 65, 63/10, 62/1, 92 w obrębie ewidencyjnym Wałdowo Królewskie, w gminie Dąbrowa Chełmińska.

UZASADNIENIE

Dnia 23.06.2015 r. Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy działający w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu Bydgoskiego z siedzibą przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie – ulicy Długiej w Wałdowie Królewskim” na działkach nr: 307/1, 310, 5076/2, 5077, 511, 518, 5087/3, 5088/1, 5088/2 w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska; na działkach nr: 8/6, 94/1, 7/3, 94/2, 7/5, 7/6, 87, 21/5, 14/3, 94/3, 21/1, 21/4, 14/4, 14/5, 21/2, 15, 94/4, 17/3, 16, 88, 93, 85, 83/3, 35/5, 83/1, 34, 89/1, 80, 36/2, 79/2, 78, 76/13, 76/12, 74, 40, 71, 70, 90, 67/1, 67/2, 41/3, 41/4, 41/5, 66, 65, 63/10, 62/1, 92 w obrębie ewidencyjnym Wałdowo Królewskie, w gminie Dąbrowa Chełmińska.
Do wniosku zostały załączone: pełnomocnictwo, karta informacyjna, dowód opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie planowanego przedsięwzięcia jest Wójt.
Dnia 30.06.2015 r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do wniosku w postaci: poświadczonych przez właściwy organ kopii map oraz wyciągi ze skorowidza mapek z wypisem z wykazu podmiotów.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją dnia 07.07.2015 r. wystąpił pismem nr 6220.II.02.01.2015.AKB do Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia. Dnia 17.07.2015 r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do wniosku wskazując aktualne numery działek na których będzie prowadzona inwestycja.
Informacje zawarte w karcie informacyjnej i złożonych uzupełnieniach do wniosku dały podstawę do zakwalifikowania planowanego przedsięwzięcia jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt.1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 październik 2008 r. nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.
W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano zapis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego o zawiadamianiu stron o czynnościach organu poprzez publiczne obwieszczenie.
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania i o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz możliwością składania wniosków i uwag wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (20.07.-10.08.2015 r.); sołeckich (Dąbrowa Chełmińska 22.07. - 12.08.2015 r., Wałdowo Królewskie 22.07. - 12.08.2015 r.); oraz zamieszczając zawiadomienie dnia 20.07.2015 r. na stronie internetowej urzędu www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Informację o wpłynięciu przedmiotowego wniosku dnia 20.07.2015 r. zamieszczono w Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku w postaci karty SIOS nr 80/2015.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 20.07.2017 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 29.07.2015 r. znak N.NZ.40.D.Ch.4.2015 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, po dwukrotnym uzupełnianiu przez Wnioskodawcę wniosku, postanowieniem z dnia 09.09.2015 r. znak WOO.4240.435.2015.KŚ.3 uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w swoim postanowieniu przychylił się do obu wydanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.
W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 cyt. Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, jej usytuowanie, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę oddziaływania.
Rozpatrywany teren położony jest w ciągu drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie, ulica Długa w Wałdowie Królewskim, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 551 do skrzyżowania z drogą gminną ulica Leśna w miejscowości Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.
Droga objęta opracowaniem jest publiczną zbiorczą, obsługuje przyległe posesje, firmy oraz stanowi dojazd do pól uprawnych i miejscowości. Opracowywany odcinek posiada nawierzchnię jezdni bitumiczną o szerokości od 3,2 m do 5,00 m, podbudowa wykonana jest z kruszywa kamiennego.
Nawierzchnia jezdni jest w dużym stopniu zniszczona i zdeformowana. Występują bardzo liczne spękania. Pod koroną drogi znajdują się cztery przepusty z rur betonowych.
Łączna długość rozbudowywanej drogi powiatowej wynosi 4143 m. Według inwentaryzacji geodezyjnej w pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie: kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, wodociąg, kanalizacja sanitarna. Realizacja inwestycji wymaga zmiany granic pasa drogowego.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie branżowych robót drogowych polegających na regulacji profilu podłużnego o poprzecznego jezdni oraz szerokości, budowie: ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji, zatoki autobusowej i wysp dzielących oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia: jezdni i ciągów pieszo-rowerowych z betonu asfaltowego, zjazdów z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowej z betonu cementowego, nawierzchnia wysp dzielących z kostki kamiennej.
Projektowana droga będzie odwadniana powierzchniowo do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych.
Przewidziano zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych oraz prze- budowę kolidujących z inwestycją linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych.
W związku z charakterem zamierzenia, w czasie realizacji inwestycji będzie wykorzystywany sprzęt ciężki oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie oraz emisja spalin do środowiska. Wykonawca zostanie zobowiązany do wyłączania silników spalinowych podczas dłuższych postojów. Sprzęt używany do prac ziemnych i montażowych będzie sprawny, bez wycieków paliwa, czy olejów. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, wykonywane będą jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. Właściwa organizacja pracy oraz odpowiedni sprzęt, a także reżim technologiczny wyeliminują potencjalne zagrożenia. Okresowo może wystąpić oddziaływanie wibracyjne związane z praca maszyn i urządzeń budowlanych, uciążliwości te mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placu budowy. Prace należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 600 do 2200.
Podczas wykonywania zadania powstawać mogą odpady z budowy i remontów infra- struktury drogowej oraz komunalne. Wszystkie one będą gromadzone w wydzielonym miejscu, odpowiednio zabezpieczone, a następnie zostaną wywiezione i zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
Inwestycja nie jest całkiem nowym zamierzeniem i nie spowoduje wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub zwiększenia udziału pojazdów ciężkich
w potoku ruchu. Przedsięwzięcie należy traktować, jako dostosowanie drogi do obecnych wymogów.
W związku z charakterem zamierzenia, przy zastosowaniu zaproponowanych w karcie informacyjnej rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i pod- ziemnych oraz gleby. Wzmocnienie konstrukcji drogi zwiększy płynność ruchu w związku,
z czym generalnie zmniejszy się poziom hałasu, nastąpi również poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej, jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549)
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone rozporządzeniem Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 ze zm.).
Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz 627 ze zm.), zakazy i uwarunkowania obowiązujące na obszarze chronionego krajobrazu i parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.
Realizacja zadania dotyczy terenu przekształconego w postaci istniejącego pasa drogowego oraz nieznacznego zajęcia gruntów sąsiadujących w miejscach planowanej korekty i poszerzenia pasa drogowego. Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu kołowego na terenach zabudowy wolnostojącej – zagrodowej, na odcinku drogi zapewniającej ruch o charakterze lokalnym o niskim dobowym natężeniu.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją realizacja inwestycji koliduje z istniejącym drzewostanem przydrożnym i leśnym. Zinwentaryzowany drzewostan charakteryzuje się brakiem wykształconych cennych siedlisk przyrodniczych oraz wysokim udziałem drzew o niskiej klasie wiekowej w obrębie, których nie stwierdzono gniazd ptasich, dziupli i próchnowisk.
W ramach działań minimalizujących przewidziano usuwanie drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terenie od 1 marca do 31 sierpnia oraz przeprowadzenie nasadzeń zastępczych. Za usunięte drzewa przydrożne, zaplanowano nasadzić równoważną ilość wyciętych osobników w pasie remontowanej trasy, a zniszczony drzewostan leśny zrekompensować nasadzeniem równoważnej powierzchni zadrzewień leśnych na terenie Nadleśnictwa Toruń.
    Jednocześnie celem ograniczenia oddziaływania inwestycji na elementy środowiska przyrodniczego zostaną wprowadzone:
a)    ograniczenia prędkości na odcinku przebiegającym przez zwarty kompleks leśny i oznakowania ostrzegawcze, informujące o możliwości migracji zwierząt,
b)     dozór przyrodniczy w miejscach prawdopodobnego występowania płazów (w obrębie przepustów lub sąsiadującego terenu zawodnionego),
c)    działania związane z tymczasowym wygrodzeniem terenu budowy przed możliwością wkraczania płazów i przenoszenie osobników do miejsc bezpośredniego bytowania,
d)    przepusty umożliwiające swobodną migrację małych zwierząt, w tym płazów,
e)    działania zabezpieczające przed uszkodzeniem drzew nie wyznaczonych do usunięcia,
a znajdujących się w zasięgu prowadzonych robót.
W wyniku prowadzonych prac nie przewiduje się zakłócenia walorów krajobrazowych terenu lub zajęcia powierzchni występowania cennych siedlisk przyrodniczych w obrębie obszarów leśnych, wodnych, wodno-błotnych i łąk.
    Zadanie powiązane jest funkcjonalnie z istniejącym układem drogowym. Mając na względzie jego skalę, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania, nie zmieni się także, w sposób znaczący istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu. Należy jednak pamiętać, że przedmiotowy obszar usytuowany jest na niektórych odcinkach wzdłuż zabudowy, nie sposób przewidzieć wszystkich planowanych inwestycji na danym obszarze. Analizując ryzyko wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania na etapie budowy stwierdzono, że w przypadku ewentualnej równoczesnej realizacji kilku inwestycji na omawianym terenie, wzajemne interakcje mogą zachodzić. W razie nakładania się harmonogramów prac pomiędzy przebudową drogi, a innymi planowanymi inwestycjami, spodziewać się należy kumulacji oddziaływania w zakresie emisji gazów do powietrza i hałasu. Zwiększy się generowanie zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pracy sprzętu i maszyn
w jednakowym czasie.
W takim przypadku należy tak ułożyć harmonogram prac, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drogiej zaś ograniczyć kumulacje uciążliwych oddziaływań.
Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów. Jednakże, w związku z przewidywanym brakiem wzrostu natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, uznano ten akt za nieznaczący.
Na podstawie analizy czynników klimatycznych wpływających na funkcjonowanie operacji transportowych oraz formy zaburzeń przez nie wywołanych, wytypowano te czynniki, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie sektora transportu. Ich wybór poprzedzono analizą zjawisk klimatycznych i ich składowych.
W przypadku transportu drogowego do potencjalnych zagrożeń kryzysowych czynnikami klimatycznymi należą:
1.    powódź – zniszczenia lub wyłączenie z funkcjonowania odcinków dróg,
2.    nagłe ataki mrozu połączone z obfitymi opadami śniegu – poważne utrudnienia w ruchu drogowym,
3.    huragany – poważne utrudnienia w ruchu drogowym,
4.    upały – deformacja nawierzchni.
We wszystkich przypadkach powstające zniszczenia w obszarze infrastruktury i środków transportu przekładają się na zaburzenia w funkcjonowaniu drogi, tj. na opóźnienia lub przerwy w ruchu.
Realizacja nie będzie miała również wpływu, w kontekście przebudowy, na skutki zmian klimatu, poprzez poprawę m.in. przejezdności pojazdów, co wpłynie na jakość powietrza. Użyte do budowy materiały odporne będą, m.in. na wysokie temperatury, działanie ognia, suszę, nawalne deszcze i burze (odprowadzanie wód), silne wiatry, fale mrozu, katastrofalne opady deszczu.
W rejonie projektowanego zadania nie występują obszary wybrzeży, górskie; strefy ujęć wód
i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary na których standardy zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
o znacznej gęstości zaludnienia, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.
Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
 
Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanego zamierzenia stwierdzam, że nie powinno ono negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.    

postać dokumentu - skan do pobrania (3281kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 września 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (16 września 2015, 15:05:20)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (16 września 2015, 15:58:59)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1677