DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

6220.II.04.14.2014/2015.AKB                                        Dąbrowa Chełmińska, 31.08.2015 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 80, art. 82 i 85 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 41 lit. b)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 106 § 1 oraz § 2 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 24.03.2014 r. przez Zakład Wydobycia Kruszywa WIR-BUD Witold Łożewski z siedzibą przy ul. Zakładowej nr 5 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny 0011 - Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyjny 0010 - Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2 obręb ewidencyjny 0344, nr 5/1 i nr 1 obręb ewidencyjny 0345, nr 253 obręb ewidencyjny 0343 w obszarze gminy Miasto Bydgoszcz, po przeprowadzeniu oceny oddzia- ływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniu w tym zakresie stosownego uzgodnienia:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie z dnia 03.07.2015 r., znak WOO.4242.56.2015.BW.3, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
określa się
 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.  „Kontynuacja poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyjny Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2, nr 5/1, nr 253
i nr 1 w obszarze miasta Bydgoszcz.
 
 
1)       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie:
działki ewidencyjne: nr 21 obręb ewidencyjny 0011 – Ostromecko; nr 1/4 obręb ewidencyjny 0010 - Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2 obręb ewidencyjny 0344; nr 5/1 i nr 1 obręb ewidencyjny 0345, nr 253 obręb ewidencyjny 0343 w obszarze gminy Miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.
 
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest kontynuacja wydobycia kruszywa z koryta rzeki Wisły w km od 773+800 do 775+600, w sąsiedztwie mostu kolejowo-drogowego w Bydgoszczy (Fordon), ze składowaniem kruszywa na działce nr 1 obręb 345 w Bydgoszczy w km 775,0 na lewym brzegu Wisły.
Teren inwestycji w obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska nie jest objęty obowiązują- cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska, przyjętym Uchwałą nr XXVI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r., znajduje się w strefie A – zalewowej, w obszarze A1 – na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, gdzie obowiązuje zakaz lokalizowania nowych siedlisk oraz zabudowy i działalności niezwiązanej z rolnictwem. Dopuszcza się eksploatację kopalin pospolitych na podstawie koncesji geologicznych dla terenów tarasów rzeki Wisły (zachodnia część gminy) oraz jej koryta.
W obrębie Miasta Bydgoszcz, działki objęte wnioskiem znajdują się w obszarze, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XII/286/2003 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 34, poz. 512), w strefach: 71KH – teren urządzeń obsługi komunikacji wodnej – port rzeczny, 72Z – teren zieleni publicznej, 73WO – teren wody otwartej z akwenem portowym i 66M – teren zabudowy mieszkaniowej. W strefie 72Z obowiązuje m.in. zakaz składowania żwiru i piasku oraz likwidacja istniejącej żwirowni.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Solecka Dolina Wisły PLH040003 oraz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
Na obszarach Natura 2000 obowiązują zakazy określone przez art. 33 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) oraz dodatkowo, na obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003 – uwarunkowania wynikające z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 1184), a na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Solecka Dolina Wisły PLH040003 – z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 814).
W granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego obowiązują uwarunkowania określone w rozporządzeniu nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
8 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 z póżn. zm.), w tym zakazy: pozyskiwania do celów gospodarczych skał oraz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
 
2)        warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia:
 
a)        podczas eksploatacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.
b)        Na barkach transportujących kruszywo i pontonach, na których znajdują się koparki, nie składować materiałów ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn wykonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym, na uszczelnionym podłożu.
c)        W przypadku awaryjnych wycieków bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków
i przyczyn awarii.
d)       Eksploatację zasobów prowadzić od strony nurtu w kierunku brzegu przeciwnego
z zapewnieniem utrzymania swobodnego szlaku żeglownego i z zachowaniem minimalnej odległości 30 m od istniejących budowli regulacyjnych we wszystkich kierunkach na rzece.
e)        Planowane prace związane z poborem kruszywa z koryta rzeki Wisły prowadzić
w godzinach dziennych, bez doświetlania strefy brzegowej i lustra wody sztucznym światłem.
f)         Teren zajęcia gruntu do składowania urobku oraz zaplecza i powierzchni komunikacji wewnątrzzakładowej ograniczyć do niezbędnego minimum.
g)        Powierzchnie zarośli nadwodnych występujących w obrębie terenu składowania urobku wyłączyć z zajęcia pod miejsce składowania lub tras przejazdu ciężkiego sprzętu, oznaczając je w sposób widoczny dla użytkowników.
h)        Na terenie przylegającym do wód rzeki Wisły i miejsc występowania siedlisk hydrofilnych nie organizować zaplecza budowy.
i)          W przypadku wzrostu poziomu wody powyżej stanu alarmowego wynoszącego
dla wodowskazu w Fordonie 650 cm, zaprzestać wydobycia i zabezpieczyć sprzęt przed jego uszkodzeniem w trakcie wezbrania.
j)          Nie prowadzić wydobycia w przypadku zmniejszenia przepływu wody rzeki Wisły
do wartości przepływu biologicznego (nienaruszalnego).
 
W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.
 
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumen- tacji wymaganej do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód:
 
a)      Pobór kruszywa prowadzić z zachowaniem minimalnej odległości 30 m
od istniejących budowli regulacyjnych, wyłącznie na wyznaczonych powierzchniach
o szerokości 30 m ,w polu trasy regulacyjnej na średnią wodę rzeki Wisły:
-     od km 773+800 do km 773+900,
-     od km 774+550 do km 774+650,
-     od km 775+030 do km 775+130,
-     od km 775+500 do km 775+600. 
b)      Pobór kruszywa z dna rzeki na wyznaczonych powierzchniach prowadzić
do głębokości 3 m poniżej zwierciadła wody przy stanie „Granicy dolnej średniej wody” wynoszącej 236 cm na wodowskazie w Fordonie zlokalizowanym w 774,9 km rzeki.
 
4)      wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
 
      - nie wymagane w sprawie
 
5)        nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, czy postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
 
 
Uzasadnienie
 
Dnia 24.03.2014 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynął wniosek od Zakładu Wydobycia Kruszywa WIR-BUD Witold Łożewski z siedzibą przy ul. Zakładowej nr 5 w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsię- wzięcia polegającego na „Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny 0011 - Ostromecko i nr 1/4 obręb ewiden- cyjny 0010 - Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2 obręb ewidencyjny 0344, nr 5/1 i nr 1 obręb ewidencyjny 0345, nr 253 obręb ewidencyjny 0343 w obszarze gminy Miasto Bydgoszcz.
Do wniosku załączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia, wypisy z rejestru gruntów działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie, wyrysy z map ewidencyjnych, płyta CD oraz dowód dokonania opłaty skarbowej.
Planowana inwestycja polega na wydobywaniu kruszywa – piasku i żwiru naniesionego przez rzekę Wisłę w km: od 773+800 do 773+900, od 774+550 do 774+650, od 775+030 do 775+130 oraz od 775+500 do 775+600 w rejonie Fordonu w Bydgoszczy. Wyznaczone miejsca wydobycia są zlokalizowane w nurtowej części rzeki, w polu trasy regulacyjnej i zostały ograniczone do powierzchni o szerokości 30 m i długości 100 m. Eksploatacja będzie prowadzona w wyznaczonych czterech lokalizacjach z harmonogramem wydobycia rozłożonym na 5 lat. W jednym sezonie wydobywczym planuje się użytkowanie tylko dwóch działek, w kolejnym sezonie – pozostałych dwóch działek. Ilość wydobywanego kruszywa uzależniona będzie od zapotrzebowania na ten surowiec, jednak nie przekroczy 60 000 m3 na rok. Jest to ilość, która ma zapewnić ciągłość pracy zakładu.
Przedsięwzięcie jest kontynuacją prowadzonej od lat działalności związanej z wydobyciem piasku i żwiru z koryta rzeki Wisły, powyżej oraz poniżej mostu kolejowo-drogowego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 80.
Wydobywanie piasku, żwiru i pospółki naniesionych przez rzekę Wisłę odbywać się będzie w polu trasy regulacyjnej na średnią wodę, z uwzględnieniem stref ochronnych
dla istniejących budowli i urządzeń hydrotechnicznych.
Wydobycie materiału z dna rzeki Wisły realizowane będzie za pomocą sprzętu pływającego – koparki chwytakowej umieszczonej na pontonach. Eksploatacja będzie prowadzona od strony nurtu w kierunku brzegu prawego, z zapewnieniem utrzymania swobodnego szlaku żeglownego podczas prac i zachowaniem minimalnej odległości 30 m od istniejących budowli regulacyjnych we wszystkich kierunkach na rzece. Głębokość, do jakiej będzie prowadzony pobór kruszywa z rzeki nie przekroczy wartości 3,0 m poniżej zwierciadła wody. Wielkość dobowego wydobycia kruszywa nie przekroczy 240 m3. Praca odbywać się będzie sezonowo, głównie w sezonie letnim i zamierająco w sezonie zimowym.
Urobek będzie na bieżąco ładowany na barki i wywożony w stanie naturalnym bez przeróbki poza obszar wydobycia. Wydobywane kruszywo przewożone będzie drogą wodną za pomocą barki pchanej przez holownik do miejsca rozładunku na lewy brzeg rzeki, w km 774+900
i rozładowywane na ląd przez koparkę. Teren składowania kruszywa dzierżawiony jest od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i zlokalizowany jest na działce nr 1 obręb 345 Miasta Bydgoszcz. Jest on uzbrojony i dostosowany do trybu pracy urządzeń wyładowczych i załadowczych, posiada utwardzone dojazdy dla lądowych środków transportowych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten figuruje pod symbolem 72, 71 KH, jako obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. Inwestor uzyskał do RZGW w Gdańsku zwolnienie z zakazów składowania wydobytego kruszywa, w którym stwierdzono, że w przypadku pojawienia się fali powodziowej w Zawichoście kruszywo ma być usunięte z miejsca składowania w ciągu pięciu dni. Lokalizacja placu czasowego gromadzenia nie zwiększa zagrożenia powodziowego w tym rejonie w sposób znaczący.
Na lądzie urobek będzie sprzedawany i częściowo magazynowany, jednak w ilości nie większej niż 500 m3. Załadunek na pojazdy odbywać się będzie za pomocą ładowarki kołowej. Zaplecze socjalno-techniczne zlokalizowane będzie na należącej do Inwestora działce nr 253, obręb 0343 zlokalizowanej przy ulicy Zakładowej 5. Dojazd do placu magazynowego będzie odbywał się odcinkiem drogi łączącym ul. Promenada z ul. Fordońską.
Obszar przeznaczony do rozładunku kruszywa wraz z drogą dojazdową są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ten sam sposób od 1991 roku. Teren ten jest przekształcony antropogenicznie. Miejsce rozładunku i składowania kruszywa nie będzie więc stanowić nowego elementu dna doliny rzecznej.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Solecka Dolina Wisły PLH040003 oraz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
Na obszarach Natura 2000 obowiązują zakazy określone przez art. 33 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z póżn. zm.) oraz dodatkowo, na obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003 – uwarunkowania wynikające z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 1184), a na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Solecka Dolina Wisły PLH040003 – z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 814).
W granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego obowiązują uwarunkowania określone w rozporządzeniu nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 z późn. zm.), w tym zakazy: pozyskiwania
do celów gospodarczych skał oraz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach, które pokryte są wodami płynącymi, stanowią tereny przemysłowe przekształcone antropogenicznie i zabudowane (siedziba firmy przy ul. Zakładowej). Przedmiotowe zadanie nie jest związane z wycinką drzew.
 
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt. 41 lit. b) Rozporzą- dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane - wydobywanie kopalin ze złoża na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 24 lub ze śródlądowych wód powierzchniowych.
 
Przedmiotową decyzję wydaje się na wniosek podmiotu planującego przedsięwzięcie - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4) do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt. Inwestycja będzie realizowana na terenie dwóch gmin: Dąbrowy Chełmińskiej i Miasta Bydgoszcz, dlatego zgodnie z zapisem  art. 75 ust. 4 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje organ na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. Po zsumowaniu powierzchni działek objętych wnioskiem w poszczególnych gminach organem właściwym do przeprowadzenia postępowania  jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.  
W związku z powyższym, w myśl art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania i o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz możliwością składania wniosków i uwag wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (21.05.-11.06.2014 r.); sołeckich (Ostromecko 26.05. - 16.06.2014 r., Strzyżawa 26.05. - 16.06.2014 r.); Rady Osiedla Fordon 28.05. - 18.06.2014 r. oraz zamieszczając zawiadomienie dnia 22.05.2014 r. na stronie internetowej urzędu www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Informację o wpłynięciu przedmiotowego wniosku dnia 22.05.2014 r. zamieszczono w Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku w postaci karty SIOS nr 65/2014.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostę- pnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 21.05.2014 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem nr WOO.4240. 326.2014.BW z dnia 02.06.2014 r. wyraził opinię, że dla wskazanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust. 2 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 29.05.2014 r. znak NNZ.40.DCH.3.2014 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
 
Dnia 11.06.2014 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę otrzymane opinie, wnioski, skargi, uwagi, rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możli- wego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wydał postano- wienie nr 6220.II.04.04.2014.AKB stwierdzające wymóg sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. Zakres raportu określony został zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust. 2 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
Treść postanowienia została przesłana wnioskodawcy, właścicielowi nieruchomości, stronom postępowania, organom opiniującym, wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej dnia 11.06.2014 r.; sołeckich tablicach ogłoszeń (Ostromecko 13.06.2014 r., Strzyżawa 13.06.2014 r.); tablicy Rady Osiedla Fordon 20.06.2014 r., zamieszczona 12.06.2014 r. na stronie internetowej www.bip.dabrowa chelminska.lo.pl oraz 12.06.2014 r. w Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w postaci karty SIOS nr 66/2014.
Dnia 23.06.2014 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęło zażalenie złożone przez Pana Witolda Łożewskiego na postanowienie nr 6220.II.04.04.2014.AKB z dnia
11 czerwca 2014 r. Skarżący wnosił o: stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia nakładającego obowiązek opracowania raportu oddziaływania na środowisko i ponowne rozpatrzenie sprawy; wskazanie organowi pierwszej instancji okoliczności faktycznych
i prawnych jakie należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrywaniu sprawy; wskazywał także naruszenie w związku z wyłączeniem Gminy Bydgoszcz z udziału w postępowaniu.
Dnia 27.06.2014 r. pismem 6220.II.04.05.2014.AKB organ prowadzący postępowanie przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w/w  zażalenie z aktami sprawy, informując o tym Skarżącego.
Dnia 29.07.2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy wydało Zawiadomienie nr SKO-4220/89/2014 o prowadzeniu postępowania z zażalenia Witolda Łożewskiego na postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11.06.2014 r. nr 6220.II.04.04.2014.AKB i wyznaczeniu stronom siedmiodniowego terminu do wypowie- dzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Wskazane Zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl od 08.08.2015 r., na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej 07-18.08.2014 r, sołeckich: Strzyżawa  13-20.08.2014 r., Ostromecko 13-20.08.2014, Miasta Bydgoszcz 11-18.08.2014 r., Rada Osiedla Fordon nie podjęła w terminie korespondencji.
Dnia 18 sierpnia 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy wydało Postanowienie nr SKO-4220-89/2014 utrzymujące w mocy zaskarżone Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska nr 6220.II.04.04.2014.AKB z dnia 11.06.2014 r. uznając zarzuty strony żalącej za nieuzasadnione. Na prośbę Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 03.09.2015 r. wydał Obwieszczenie nr 6220.II.04.06.2014.AKB zawiadamiające o wydanym rozstrzygnięciu, zamieszczając je na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej 03-17.09.2014 r., sołeckich (Strzyżawa 05-19.09.2014 r., Ostromecko 09-23.09.2014 r.), miasta Bydgoszcz 08-23.09.2014 r., Rada Osiedla Fordon nie podjęła korespondencji w terminie.
 
Dnia 16.10.2014 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wydał Postanowienie nr 6220.II.04.07.2014.AKB zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środo- wiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziały- waniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wskazane postanowienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej 16-31.10.2014 r. oraz zamieszczone w Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w postaci karty SIOS nr 116/2014.
 
Dnia 12.03.2015 r. Inwestor przedłożył u Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na Kontynuację poboru kruszywa z koryta rzeki Wisły w km 773,8-775,6 w Bydgoszczy (Fordonie)”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny 0011 - Ostromecko i nr 1/4 obręb ewiden- cyjny 0010 - Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2 obręb ewidencyjny 0344, nr 5/1 i nr 1 obręb ewidencyjny 0345, nr 253 obręb ewidencyjny 0343 w obszarze gminy Miasto Bydgoszcz. Raport został złożony w 3 egzemplarzach oraz 3 kopie na płycie CD.
Organ prowadzący postępowanie w związku z faktem przedłożenia Raportu podjął postępowanie z urzędu Postanowieniem 6220.II.04.08.2014/2015.AKB z dnia 08.04.2015 r., które zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
08-15.04.2015 r., opublikowane na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl,  informacja o nim zamieszczona w Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w postaci karty SIOS nr 30/2015, a strony postępowania o wznowieniu postępowania zostały powiadomione Obwieszczeniem 6220.II.04.09.2014/2015.AKB z dnia 08.04.2015 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzedu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej 08-15.04.2015 r, sołeckich tablicach ogłoszeń (Strzyżawa od 10.04.2015 r., Ostromecko od 10.04.2015 r.), Rady Osiedla Fordon od 17.04.2015 r., gazetce miasta Bydgoszcz od 13.04.2015 r.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, po zapoznaniu się z treścią przedłożonego raportu, dnia 09.04.2015 r. wydał Obwieszczenie 6220.II.04.10.2014/2015.AKB informując
o publicznym udostępnieniu raportu oraz o możliwości składania uwag, zastrzeżeń
i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia.
Obwieszczenie zostało przesłane wnioskodawcy, stronom postępowania, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (09.04-04.05.2015 r.), sołeckich tablicach ogłoszeń (Strzyżawa 10.04-04.05.201 r., Ostromecko 10.04-04.05.201 r.), osiedla Fordon 17.04-08.05.2015 r., miasta Bydgoszcz 13.04-04.05.2015 r. oraz w Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w postaci karty SIOS nr 32/2015. Obwieszczenie i treść Raportu od 09.04.2015 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
Jednocześnie na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dnia 09.04.2015 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 4 w/w ustawy przedłożony przez Inwestora Raport przesłano dnia 09.04.2015 r. Prezydentowi Miasta Bydgoszczy, pismem nr 6220.II.04.12.2014/2015.AKB, celem zapoznania się, złożenia ewentualnych uwag, wniosków itp.
W ustawowym terminie wyłożenia do publicznego wglądu Raportu - 21 dni, nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, czy inne pisma odnoszące się do tego dokumentu.
Dnia 03.07.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, po złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, wydał postanowienie nr WOO.4242. 56.2015.BW.3 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określając warunki jego realizacji. Wszystkie wskazane w postanowieniu RDOŚ warunki zostały zawarte w punktach nr 2, 3 i 5 niniejszej decyzji.
Dnia 09.07.2015 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wydał Zawiadomienie nr 6220.II.04.13.2014/2015.AKB o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Zawiadomienie zostało przesłane wnioskodawcy, stronom postępowania, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (09.07 - 31.07.2015 r.), sołeckich tablicach ogłoszeń (Ostromecko 10.07 - 01.08.2015 r., Strzyżawa 10.07 - 01.08.2015 r.), Miasta Bydgoszcz (13.07 - 03.08.2015 r.), osiedla Fordon (15.07. - 05.08.2015 r.) oraz w Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w postaci karty SIOS nr 79/2015.
W terminie wskazanym w zawiadomieniu, do dnia 26.08.2015 r. nie wpłynęło żadne pismo, wniosek lub inna informacja dotycząca realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
 
Prowadzona działalność będzie źródłem hałasu, spowodowanego pracą ciężkiego sprzętu wydobywczego (dźwigu usytuowanego na pontonie) oraz transportem kruszywa drogą wodną (barkami pchanymi przez statek wodny typu pchacz) do punktu składowania,
w którym będzie pracować koparka rozładowcza. Z uwagi na prowadzenie prac na rzece
i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, hałas będzie odczuwalny poza granicami eksploatacji złoża. Nie powinien jednak być uciążliwy, gdyż miejsca wydobycia oraz składowania usytuowane są z dala od zabudowy mieszkaniowej (ponad 250 m), a eksploatacja prowadzona będzie tylko w godzinach dziennych. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, poziom hałasu
w żadnym z punktów zlokalizowanych na granicy zabudowy mieszkaniowej nie przekroczy wartości normatywnej dla pory dnia.
 
Eksploatacja kruszywa z koryta rzeki Wisły spowoduje wystąpienie emisji spalin
w obrębie miejsca wydobycia oraz na trasie transportu kruszywa do miejsca rozładunku
i w miejscu rozładunku. Wielkość emisji spalin z uwagi na ich szybkie rozproszenie
w otwartej przestrzeni nie będzie miała istotnego wpływu na otoczenie. Z uwagi
na wydobycie kruszywa z dna rzeki oraz transport kruszywa zawodnionego nie przewiduje się emisji pyłu do powietrza. Przeprowadzone w raporcie obliczenia wskazują, że emisje zanieczyszczeń do powietrza związane z wydobyciem, transportem i rozładunkiem kruszywa wydobytego z rzeki Wisły nie spowodują wystąpienia ponadnormatywnych stężeń emitowanych substancji w powietrzu.
 
Prowadzenie działalności w zakresie wydobywania kruszywa z dna rzeki generuje stosunkowo niewielką ilość odpadów technologicznych (oleje przepracowane, zużyte części mechaniczne i podzespoły elektryczne) i komunalnych. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddawane będą odzyskowi, niektóre z nich zostaną wykorzystane w całości
lub w części. Odpady niebezpieczne nie będą magazynowane na terenie zakładu, zostaną przekazane uprawnionym jednostkom gospodarczym. W trakcie eksploatacji nie przewiduje się powstawania odpadów wydobywczych. Wydobyte kruszywo w całości przewożone będzie drogą wodną na miejsce rozładunku.
 
Analizowane przedsięwzięcie nie powoduje emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, nie wprowadza do otoczenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego szkodliwego dla człowieka oraz promieniowania jonizującego, toksycznych substancji chemicznych i związków biologicznie czynnych oraz ścieków socjalno-bytowych
i technologicznych.
Prawidłowy sposób prowadzenia eksploatacji i warunki środowiskowe, w których będzie się ona odbywała, nie będą powodować sytuacji awaryjnych. Jedynie źle prowadzona eksploatacja może doprowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi ze strony pracujących maszyn, czynnego wyrobiska oraz ruchu środków transportu.
Sprzęt pływający oraz sprzęt bagrowniczy wykorzystywany przy wydobywaniu kruszywa, jak i miejsca wyładunku muszą być oznakowane zgodnie z przepisami żeglugowymi dla śródlądowych dróg wodnych. W celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi
w rejonie poboru kruszywa z dna rzeki, od strony szlaku żeglownego należy wystawić znaki nawigacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami.
 
W przypadku wystąpienia wód powodziowych konieczne będzie zawieszenie eksploatacji kruszywa na okres wezbrań rzeki i zimowo – wiosennego pochodu lodów.
Na podstawie odrębnych przepisów Inwestor ma obowiązek prowadzić stałą obserwację stanów wody na rzece Wiśle, a w przypadku prognozy hydrologicznej przewidującej
w Fordonie przekroczenie stanu alarmowego, winien zabezpieczyć sprzęt i maszyny.
Zarówno realizacja (rozpoczęcie wydobywania kruszywa), jak i likwidacja (zakończenie wydobywania kruszywa) planowanego przedsięwzięcia nie będą związane
z pracami budowlanymi i ziemnymi. Likwidacja przedsięwzięcia będzie polegała
na usunięciu sprzętu oraz wywiezieniu zgromadzonego piasku z miejsca składowania urobku.
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Znajduje się ona w obszarze dwóch jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonych europejskim kodem: PLGW240031 i PLGW240044, zaliczonych do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
(Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy i chemiczny JCWPd Nr 31 oceniono jako dobry.
Ta jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Natomiast stan ilościowy JCWPd Nr 44 oceniono jako zły, a chemiczny jako dobry. Ta jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Powodem zagrożenia jest zmiana ilościowa wynikająca ze znacznego poboru wód podziemnych dla zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.
Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW2000212939 – Wisła od dopływu z Sierzchowa
do Wdy, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. Planie, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), potencjał tej silnie zmienionej części wód oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Zastosowano derogację, gdyż zmiany morfologiczne istnieją od kilkuset lat
i mają znaczenie dla ochrony dużych obszarów przed powodzią.
W uzupełnieniu do raportu, przedłożonym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 17.06.2015 r. (data wpływu 22.06.2015 r.) podano, że na podstawie badań monitoringowych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy w 2010 roku stwierdzono, iż Wisła w punkcie monitoringowym Fordon, czyli w miejscu realizacji inwestycji, ma dobry potencjał ekologiczny. Również z badań prowadzonych w późniejszym okresie wynika, że potencjał ekologiczny Wisły ma charakter umiarkowany – III klasa czystości, natomiast stan chemiczny jest dobry. Dane te zostały zawarte w corocznym raporcie, opracowywanym przez WIOŚ w Bydgoszczy: „Informacja
o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego”.
Jak wynika z raportów WIOŚ, największe zagrożenie dla stanu wód stanowi eutrofizacja ze źródeł komunalnych oraz spływ powierzchniowy azotanów i fosforanów pochodzenia rolniczego. Można więc stwierdzić, że dotychczasowa działalność Inwestora, polegająca na pozyskiwaniu piasku z koryta rzeki, nie ma istotnego wpływu na jakość wód Wisły. Oznacza to również, że kontynuacja dotychczasowej działalności nie wpłynie w żaden sposób zarówno na potencjał ekologiczny, jak i stan chemiczny tej jednolitej części wód.
Jedynym zagrożeniem dla stanu czystości wód rzeki mogą być wycieki substancji ropopochodnych pochodzące ze sprzętu wydobywczego, jednakże Inwestor, tak jak dotychczas, zapewni zastosowanie sprzętu sprawnego technicznie, podlegającego cyklicznym przeglądom i kontrolom.
Charakterystykę hydrologiczną Wisły w odcinku rzeki objętym przedsięwzięciem przeanalizowano na podstawie stanów wody dla wodowskazu w Fordonie i wykazano,
że eksploatacja kruszywa z koryta Wisły w Fordonie nie będzie wpływać w żaden sposób
 na warunki hydrologiczne, zarówno jeśli chodzi o stany wody, wielkość przepływu, czy jej jakość.
Istotnym problemem przy lokalizacji, a przede wszystkim przy określaniu wielkości wydobycia kruszywa z dna koryta rzeki, jest graniczna wartość transportu rumowiska,
przy której następuje zrzut rumowiska wleczonego i jego akumulacja lub odwrotnie, zaczyna się proces erozji dna koryta. Oznacza ona, ile można pobrać kruszywa z koryta bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego, tzn. w wyniku tych prac nie nastąpią zmiany typologiczne koryta. Dla analizowanego odcinka za wartość graniczną uznano 0,5 mln ton rocznie. Pobór kruszywa w zaproponowanej ilości (ok. 60 000 m3/rok, tj. 0,096 mln ton) nie ma istotnego wpływu na środowisko biotyczne (ryby i ptaki wodne). Jedyny negatywny wpływ na nie mają naturalne zjawiska hydrologiczne (wezbrania i niżówki), w znacznej mierze modelowane pracą hydroelektrowni we Włocławku.
Pobór piasku będzie miał miejsce w strefie nurtowej Wisły. Nie będzie pobierany piasek z istniejących na rzece łach. Nie spowoduje to zatem zaniku tych utworów.
Szczegółowa analiza wpływu poboru kruszywa na środowisko biotyczne, zamieszczona w uzupełnieniu do raportu z dnia 17.06.2015 r., wykazała nieistotny wpływ na elementy biologiczne: przewidywany wpływ na fitoplankton jest nieznaczący, pobór piasku nie odbywa się w miejscach w których występują makrolity, bądź fitobentos (w pobieranym urobku obecność materii organicznej jest absolutnie niewskazana, gdyż zmniejsza wartość piasku jako surowca budowlanego, dlatego miejsca, w których występują makrofity/fitobentos
są celowo omijane podczas poboru), a w pobieranym piasku nie odnotowano żywych organizmów zoobentosowych (m.in. larw ochotkowatych, skąposzczetów, mięczaków – najprawdopodobniej ze względu na brak materii organicznej na dnie rzeki, szybki prąd wody oraz ze względu na ciągłe przemieszczanie i przepłukiwanie piasku na dnie, organizmy te
nie są w stanie zasiedlić dna).
W odniesieniu do czynników fizykochemicznych wody mających wpływ na organizmy wodne stwierdzono, że ze względu na występujący na dnie czysty piasek bez materii organicznej, wpływ działalności nie będzie miał znaczenia dla natlenienia wody, nie wpłynie na temperaturę wody, zawiesinę ogólną i zasolenie/zakwaszenie (woda płynąca w miejscu poboru kruszywa ma taką samą temperaturę w całym przekroju, pobierany piasek
nie zwiększy i tak znacznej ilości naturalnej zawiesiny, a w trakcie procesu poboru kruszywa
z koryta rzeki nie stosuje się żadnych substancji chemicznych, które mogły by mieć wpływ
na zasolenie czy też zakwaszenie wód rzeki).
Ze względu na specyfikę i zakres planowanego przedsięwzięcia, nie będzie ono miało negatywnego wpływu na ocenę elementów hydromorfologicznych, biologicznych
i fizykochemicznych jednolitej części wód. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
 
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, znajduje się także w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Solecka Dolina Wisły PLH040003. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, zabronione jest podejmowanie działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, w szczególności pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć negatywnie na gatunki lub pogorszyć integralność obszaru.
W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wystosował do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w którego kompetencjach znajduje się obecnie nadzór nad parkami krajobrazowymi) prośbę o dokonanie wykładni, czy wydoby- wanie piasku i żwiru z koryta rzeki Wisły na terenie Nadwiślańskiego i Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, podlega zakazowi wskazanemu w § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 z późn. zm.) i § 4 pkt 4 rozporządzenia nr 19/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1873, z późn. zm.), tj.: „pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu”.
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pismem z dnia 28.11.2014 r., znak: ŚG-III.704.86.2014 poinformował, że Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nad- wiślańskiego, jako forma ochrony przyrody, która zgodnie z ww. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z póżn. zm.) obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe
w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju, funkcjonuje na podstawie ww. rozporządzenia Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskie- go z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz ww. rozporządzenia Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. Cyt.: „Zgodnie z zapisami art. 17 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w parku krajobrazowym może być wprowadzony szereg zakazów. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ww. rozporządzeniach ustanowił trzynaście zakazów wynikających z potrzeb ochrony obu Parków. Interpretacja zakazu obowiązującego na terenie Nadwiślańskiego i Chełmińskiego Parku Krajobrazowego dotyczy: „pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu” i wskazuje na konieczność zabezpieczenia terenu przed degradacją przyrody oraz zmianą krajobrazu chronionego obszaru, które wywołane są stacjonarną eksploatacją złóż surowców skalnych. W wypadku piasku niesionego przez rzekę mamy do czynienia ze skałą, ale nie na stałe związaną z danym krajobrazem. W związku z powyższym tą skałę (luźny piasek i żwir z dna rzeki) bez problemu będzie można wydobyć z rzeki na terenie nie objętym parkiem krajobrazowym mimo, że jeszcze jakiś czas temu skała ta znajdowała się na jego obszarze. Może znaczyć to, że w omawianym przypadku ustawodawcy nie chodzi o ochronę skał, ale
o ochronę przyrody, która mogłaby być potencjalnie zagrożona podczas typowej eksploatacji złóż na terenie szczególnie cennym przyrodniczo, czyli w tym wypadku parku.
A zatem, jak podaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w przypadku zgłębiania dna koryta rzecznego Wisły nie nastąpi degradacja wizualna istniejącego krajobrazu, ponieważ barka wydobywcza jest obiektem niezwiązanym z terenem
i przemieszczana jest w obszary, w których występuje odpowiednie nagromadzenie rumoszu skalnego. Ponadto miejsca po wydobyciu piasku od razu przykrywa napływająca rzeką woda. W przypadku odpowiednio dobranego sposobu oraz tempa zgłębiania dna rzeki, nie dojdzie do niszczenia zasobów przyrodniczych koryta oraz doliny rzecznej. Powyższa działalność udrażnia koryto rzeki, przez co staje się ona żeglowną oraz zapobiega niekontrolowanemu powstawaniu odsypów i łach piaszczystych, które mogą stanowić poważne niebezpieczeń- stwo dla majątku oraz zdrowia i życia ludzi.
 
Celem analizowanego zamierzenia jest kontynuacja poboru kruszywa (rumoszu wleczonego) z dna koryta rzeki Wisły, w jej nurtowej części, a miejsca wydobycia zostały ograniczone do powierzchni o szerokości 30 m i długości 100 m.
Prowadzenie wydobycia w wyznaczonym korytarzu żeglugowym Wisły przyczyni się do zachowania jego parametrów, umożliwiających swobodne przemieszczanie się jednostek pływających. Jednocześnie wyznaczone powierzchnie wydobycia żwiru są powierzchniami dotychczasowo wykorzystywanymi do poboru kruszywa z rzeki.
Nie przewiduje się innych wariantów inwestycyjnych oprócz wariantu wnioskowanego, ponieważ jest to kontynuacja prowadzonej przez Inwestora od szeregu lat działalności związanej z wydobyciem piasku i żwiru z koryta rzeki. W przyjętej lokalizacji odkłada się najwięcej rumowiska wleczonego w korycie rzeki, a jego wydobycie nie wpływa ujemnie
na parametry hydrometryczne przepływu wody oraz na środowisko przyrodnicze.
Zgodnie z założeniami prac, przedstawionymi w przedłożonym raporcie, zakres planowanego zamierzenia nie obejmuje naruszenia piaszczystych łach i wysp występujących w nurcie rzeki, stref przybrzeżnych i brzegowych rzeki, siedlisk łęgowych, leśnych, starorzeczy, ziołorośli nadrzecznych, łąk trzęślicowych i namulisk nadrzecznych. Eksploata- cja rumoszu wleczonego z dna koryta Wisły nie przyczyni się do zmian poziomu wód powie- rzchniowych i podziemnych. Wydobycie materiału z dna odbywać się będzie w miejscach wypłycenia, co nie przyczyni się do obniżenia dna koryta rzecznego oraz uruchomienia procesu erozji wgłębnej.
Prace związane z wydobyciem kruszywa będą się odbywać wąskim pasem koryta rzeki (o szerokości 30 m), przy całkowitej szerokości rzeki ponad 400 m, co stanowi zaledwie 7,5% szerokości jej koryta. Punktowe zajęcie koryta rzeki, przy zachowaniu ponad 90% swobodnej przestrzeni, wyklucza możliwość tworzenia zjawiska barierowości dla organizmów wodnych, w tym ryb i minogów, wykorzystujących Wisłę jako korytarz ekologiczny ich przepływu wstępującego i zstępującego.
Wydobywany materiał (rumosz wleczony) z dna rzeki w wyznaczonych pasach
w obrębie drogi wodnej, ma postać niestabilnych struktur podlegających silnemu nurtowi wód przydennych, co nie sprzyja kształtowaniu się siedlisk rozrodu ryb bytujących w Wiśle.
Gatunki ryb i minogów, będące przedmiotami ochrony ww. obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, w tym minóg rzeczny i łosoś atlantycki wykorzystują wody Wisły jako korytarz migracyjny (tranzytowe znaczenie rzeki), a siedliska bytowania różanki, bolenia i kozy związane są ze strefą przybrzeżną cieku lub wodami starorzeczy połączonych
z głównym korytem.
Na podstawie analiz dotyczących możliwości transportowych rumowiska wleczonego dolnej Wisły, dla tego odcinka rzeki ustalono wartość 0,5 mln ton rocznie. Przyjęta skala planowanego wydobycia na poziomie 60 000 m3/rok, odpowiada 0,096 mln ton pozyskanego kruszywa, co stanowi 19,2% dostępnego materiału bez skutków powstawania procesów erozji dna lub ograniczenia możliwości kształtowania łach rzecznych w dolnym biegu rzeki.
Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że realizacja zadania nie wymaga usuwania zadrzewień i zakrzewień w obrębie składowania urobku na działce nr 1 obręb 345 miasto Bydgoszcz lub zmiany dotychczasowego sposobu jej użytkowania.
Celem wykluczenia niszczenia roślinności brzegowej w trakcie przejazdu ciężkiego sprzętu
w obrębie działki stanowiącej miejsce składowania urobku i jego wywozu, wskazano na potrzebę wygrodzenia strefy brzegowej i jej oznakowania.
Analizowany teren obejmuje niewielkie powierzchnie będące częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003, której przedmiotem ochrony są następują - ce gatunki ptaków i siedliska ich bytowania: trzcinniak zwyczajny, brodziec piskliwy, zimorodek, krzyżówka, gęś zbożowa, gągoł, dziwonia, sieweczka rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, błotniak stawowy, derkacz, łabędź niemy, żuraw, ostrygojad, bielik, mewa srebrzysta, mewa pospolita, nurogęś, kulik wielki, siewka złota, remiz, brzegówka, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, jarzębatka, ohar, czajka.
Zgodnie ze standardowym formularzem danych, na terenie ostoi celem ochrony są populacje zimujące krzyżówki, gągoła, bielika, tracza, przelotne gęsi zbożowej, żurawia, kulika wielkiego, siewki złotej, czajki i rozrodcze trzcinniaka zwyczajnego, brodźca piskliwego, zimorodka, dziwoni, sieweczki rzecznej, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, błotniaka stawowego, derkacza, łabędzia niemego, żurawia, ostrygojada, bielika, mewy srebrzystej, mewy pospolitej, nurogęsi, remiza, brzegówki, rybitwy białoczelnej, rybitwy rzecznej, jarzębatki, ohara.
Planowane prace nie wiążą się z zajęciem siedlisk lęgowych gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000, wykorzystujących do rozrodu struktury łach i wysp rzecznych, zadrzewienia i zakrzewienia, skarpy brzegowe, łąki, szuwary występujące w dolinie.
Działka wyznaczona do czasowego gromadzenia urobku dotychczas służyła do składo- wania kruszywa rzecznego, co wyklucza możliwość niszczenia siedlisk bytowania gatunków ptaków będących celem ochrony ostoi.
Wśród gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, mogącymi wykorzystywać jako miejsce bytowania teren działek wskazanych do składowania refulatu jest kumak nizinny, którego siedliska bytowania nie potwierdzono w zasięgu oddziaływania inwestycji.
Uwzględniając zakres planowanych prac i działań minimalizujących, rodzaj i stan zachowania zajmowanych siedlisk, punktowy charakter przedsięwzięcia oraz ekologiczne uwarunkowania populacji zwierząt będących przedmiotami ochrony ww. obszarów Natura 2000 stwierdza się, że realizacja inwestycji nie będzie w sposób znacząco negatywny wpływać na stan zachowania siedlisk i gatunków, w tym ryb, minogów, ptaków i płazów występujących na terenie ostoi Solecka Dolina Wisły PLH040003 i Dolina Dolnej Wisły PLB040003.
Jednocześnie realizacja inwestycji nie będzie się wiązać z naruszeniem walorów krajobrazowych i uwarunkowań obowiązujących na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego lub negatywnie wpływać na bioróżnorodność analizowanego obszaru.
Analizowane zamierzenie nie przyczyni się do pogorszenia warunków korytarza migracyjnego zwierząt lub powstawania zjawiska barierowości dla gatunków zwierząt związanych z korytem Wisły jak i terenami lądowymi doliny rzecznej, a potencjalne zagrożenie płoszenia będzie mieć charakter przypadkowy i niecelowy.
Nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania inwestycji na elementy środowiska, gdyż eksploatacja będzie prowadzona w tym samym czasie tylko na jednej
z czterech wskazanych lokalizacji.
Planowane przedsięwzięcie nie powinno wywołać konfliktów społecznych. Obiekty chronione, w tym zabudowa mieszkaniowa występują w znacznej odległości od źródła uciążliwości, a teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie graniczy z terenami akustycznie chronionymi. W wyniku przeprowadzonych analiz uznano, że analizowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi i środowiska, a ewentualne protesty, zarzuty, skargi i odwołania będą bezzasadne.
Pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód nie należy do katalogu decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem których możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, ze względu na lokalizację obszaru wydobycia w dużej odległości od granic państwa, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji.
 
Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy po uzyskaniu opinii i uzgodnień; przeanalizowaniu ustaleń zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; po rozważeniu wniosków i uwag zgłoszonych przez strony postępowania i społeczeństwo oraz po przeanalizowaniu zgromadzonych w toku postępowania dokumentów wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
W niniejszej decyzji uwzględniono wszystkie uwagi wskazane przez organ uzgadniający środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia i rozwiązania chroniące środowisko przedstawione w raporcie. Strony postępowania, organizacje ekologiczne, czy społeczeństwo nie zgłosili uwagi, jednak organ prowadzący postępowanie szczegółowo rozważył możliwy interes społeczny i słuszny interes obywateli, który znalazł odzwierciedlenie w wydanych
w niniejszej decyzji uwarunkowaniach.
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje dotyczące zamierzenia inwestycyjnego,
a także specyfikę przedmiotowej inwestycji oraz potencjalne oddziaływanie na środowisko, stwierdza się że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i Unii Europejskiej, dlatego postanowiono orzec jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1.  Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł
zgodnie z załącznikiem do Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
 
 
Załączniki:
1.       Charakterystyka przedsięwzięcia - kliknij, aby pobrać (84kB) pdf


postać dokumentu - skan do pobrania (1167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (31 sierpnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (31 sierpnia 2015, 15:58:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1272