ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

6220.II.01.01.2015.AKB                                              Dąbrowa Chełmińska, 09.04.2015 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 
 
Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
że dnia 19.03.2015 r. wpłynął wniosek (uzupełniony 25.03.2015 r.), od Pana Rafała Szabłowskiego zamieszkałego przy ul. Lipowej nr 41 w Unisławiu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku gospodarczego”, na działce nr 322/6 obręb ewidencyjny Gzin Górny w miejscowości Gzin.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Jednocześnie zawiadamia się, że organ prowadzący postępowanie wystąpi do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia- ływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału
w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami
i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie
7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomością na której realizowane będzie przedsięwzięcie; właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji oraz wszelkie osoby mające interes prawny związany z planowanym przedsięwzięciem. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00.

POUCZENIE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na sołeckiej i gminnej tablicy ogłoszeń.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 kwietnia 2015, 15:10:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881