POSTANOWIENIE: dot. Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie


Dąbrowa Chełmińska, 08.04.2015 r.
6220.II.04.08.2014/2015.AKB
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267), w związku z ustaniem przyczyny zawieszającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyjny Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2, 5/1, 253 i 1 w obszarze miasta Bydgoszcz, określonej w Postanowieniu Nr 6220.II.04.07.2014.AKB z dnia 16.10.2014 r.
 
podejmuję z urzędu
 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyjny Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2, 5/1, 253 i 1 w obszarze miasta Bydgoszcz.
 
UZASADNIENIE
 
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyj- ny Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2, 5/1, 253 i 1 w obszarze miasta Bydgoszcz, zostało zawieszone po nałożeniu na Inwestora Postanowieniem Nr 6220.II.04.04.2014.AKB z dnia 11.06.2014 r. obowiązku przedstawienia Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 12.03.2015 r. Inwestor przedłożył w Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska „Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanej inwestycji” co daje podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
 
POUCZENIE
Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strony będą mogły zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie.
 
 
                                              
 
Otrzymują:
Inwestor,
Obwieszczeniem o wydaniu postanowienia strony postępowania wg rozdzielnika
a/a.


Postać dokumentu-skan postanowienia (402kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (8 kwietnia 2015, 16:23:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487