Obwieszczenie6220.II.05.07.2014.AKB o wydaniu decyzji o środowiskowych


6220.II.05.07.2014.AKB                                               Dąbrowa Chełmińska, 10.10.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 10 października 2014 r.
 
 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
„Budowa 15 (piętnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
,
na działkach ewidencyjnych nr: 323/12 i 323/9 w obrębie Gzin Górny i 269/4
w obrębie Dąbrowa Chełmińska w miejscowościach Gzin
i Dąbrowa Chełmińska w gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 (wtorek 730-1800) oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 października 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (10 października 2014, 11:48:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881