Decyzja nr 6220.II.05.06.2014.AKB o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Dąbrowa Chełmińska, 10.10.2014 r.

 
DECYZJA 6220.II.05.06.2014.AKB
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 82, 84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 53 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzia- ływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104, art. 106 §1-2 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 22.04.2014 r. przez Panią Zofię Charłampowicz - Jabłońską zamieszkałą przy ul. Szelągowskiej nr 11 w Poznaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 15 (piętnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach nr: 323/12 i 323/9 obręb ewidencyjny Gzin Górny i 269/4 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska w miejscowościach Gzin i Dąbrowa Chełmińska na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, po uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z dnia 12.05.2014 r. znak NNZ.40.D.Ch.2.2014 ,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie z dnia 04.08.2014 r. znak WOO.4240.262.2014.PM.2
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 15 (piętnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach ewidencyjnych nr: 323/12 i 323/9 w obrębie Gzin Górny i 269/4 w obrębie Dąbrowa Chełmińska w miejscowościach Gzin i Dąbrowa Chełmińska w gminie Dąbrowa Chełmińska, pod warunkiem wykluczenia zastosowania zbiorników bezodpływowych,jako rozwiązania gospodarki ściekami socjalno-bytowymi.
 
Uzasadnienie
 
Dnia 22.04.2014 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynął wniosek od Pani  Zofii Charłampowicz - Jabłońskiej, zamieszkałej przy ul. Szelągowskiej nr 11 w Poznaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa 15 (piętnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach nr: 323/12 i 323/9 obręb ewidencyjny Gzin Górny i 269/4 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska w miejscowościach Gzini Dąbrowa Chełmińska, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Do wniosku załączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia, wypisy z rejestru gruntów, poświadczone mapy w skali 1:1000, płyta CD oraz dowód dokonania opłaty skarbowej.
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 323/12 i 323/9 w miejscowości Gzin i nr 269/4 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Powierzchnia łączna terenu trzech działek to 2,0176 ha, z czego powierzchnia zabudowy budynków wyniesie 6052,8 m2, powierzchnia utwardzona 4035,2 m2 i powierzchnia terenów zieleni 10088,0 m2.
Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą XXVI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierun- ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska, dla obszaru na którym planowane jest przedsięwzięcie ustalono: zamiar sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnych terenów rozwojowych, w celu realizacji nowych zespołów zabudowy rezydencjonalnej, które należy sukcesywnie sporządzać z równoczesnym zabezpieczeniem potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, planowana również stacja paliw.
 
Projektowana inwestycja obejmuje docelowo budowę 15 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolnostojących, podpiwniczonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obiekty te posiadać będą maksymalnie dwie kondygnacje naziemne: parter i poddasze użytkowe i wykonane będą w technologii tradycyjnej. Budowa poszczególnych obiektów odbywać się będzie etapowo (każdy budynek realizowany będzie oddzielnie), ponieważ Inwestor przewiduje sprzedaż wydzielonych działek budowlanych prywatnym jednostkom.
Przedmiotowe nieruchomości graniczą: od północy z działką nr 323/11 – nieużytki porośnięte roślinnością niską i średnią; od południa z działką nr 269/6 – gruntami ornymi oraz fragmentem lasu po stronie południowo-wschodniej; od zachodu z drogą wojewódzką o nr 551, dalej kompleksem leśnym i terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; od wschodu z terenami leśnymi i gruntami ornymi.
Zakres prac związanych z przygotowaniem terenu do przewidzianej funkcji polegać będzie głównie na robotach niwelacyjnych, pracach ziemnych i montażowych przy budowie planowanych obiektów oraz wykonywaniu niezbędnych instalacji, zatem nie zakłada się ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Roboty budowlane prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych.
Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza będą pojazdy dowożące materiały budowlane oraz instalacyjne, a także praca urządzeń wykorzystywanych podczas budowy projektowanych obiektów i sieci. W trakcie robót wystąpi emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku pracy sprzętu budowlanego o napędzie silnikowym, która ograniczona powinna być do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Emisja zanieczyszczeń powstających w trakcie budowy, ze względu na ograniczony czas jej występowania, nie będzie miała znaczącego wpływu na stan czystości powietrza.  
Na etapie eksploatacji źródłami emisji zanieczyszczeń będą kotły pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zlokalizowane w poszczególnych budynkach oraz pojazdy mieszkańców, poruszające się po nieruchomościach. W celu zapewnienia przyszłym nabywcom możliwości wyboru rodzaju paliwa wykorzystywanego na cele grzewcze poszczególnych budynków mieszkalnych przewidziano wykorzystanie niskoemisyjnych kotłów opalanych gazem płynnym propan-butan, lekkim olejem opałowym lub paliwami stałymi w postaci drewna, pelletu lub ekogroszku. W przypadku lokalizacji w obrębie działek podziemnych zbiorników magazynowych na gaz płynny propan – butan, będą to zbiorniki o pojemności ok. 3 m3 każdy lub/i posadowione zostaną naziemne zbiorniki magazynowe na olej opałowy o pojemności ok. 1 m3 każdy. W związku z tym, na terenie analizowanych nieruchomości znajdować się może łącznie maksymalnie 15 szt. zbiorników paliwa. Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastosowanie kotłów opalanych paliwem stałym w postaci ekogroszku nie jest rozwiązaniem proekologicznym i w związku z powyższym wskazane jest zastosowanie do ogrzewania paliw niskoemisyjnych, wykluczając tym samym możliwość wykorzystania ekogroszku jako nośnika energii.
Z analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, będącej częścią składową przed- łożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono że standardy jakości powietrza zostaną dotrzymane, zarówno w granicach przedmiotowej inwestycji, jak i poza nią.   
Odpady, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwienia, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane prowadzone będą sprzętem sprawnym technicznie, dopuszczonym do eksploatacji i posiadającym aktualne przeglądy techniczne. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii wykonywane będą jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. W przypadku ewentualnego wycieku oleju z eksploatowanych urządzeń na terenie inwestycji, należy stosować sorbenty w celu ich usunięcia i unieszkodliwienia.
Podczas realizacji inwestycji, w planowanych wykopach, które prowadzone będą do głębokości ok. 3,5 m, nie przewiduje się wystąpienia wód gruntowych, a tym samym konieczności ich odwodnienia.
Woda na potrzeby analizowanego przedsięwzięcia pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej.
Podczas realizacji analizowanego zadania zaplecze budowlane wyposażone zostanie w przenośne toalety, systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty. W przedłożonej dokumentacji wskazano, że podczas eksploatacji przedsięwzięcia, ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych - zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastosowanie zbiorników bezodpływowych nie jest akceptowalne i gospodarkę ściekową należy rozwiązać w sposób wykluczający lokalizację zbiorników bezodpływowych na terenie omawianej inwestycji.
Wody/ścieki opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych i dachów odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu, bez ich podczyszczania.
 
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt. 53 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.
Przedmiotową decyzję wydaje się na wniosek podmiotu planującego przedsięwzięcie - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4) w/w przepisu organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
 
W związku z powyższym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania.
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania i o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz możliwością składania wniosków i uwag wywieszono na tablicach ogłoszeń: gminnej (29.04. - 21.05.2014 r.) i sołeckich (Otowice 30.04. - 21.05.2014 r., Gzin 02. – 23.05.2014 r.) oraz zamieszczając dnia 30.04.2014 r. na stronie internetowej urzędu www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Informację o wpłynięciu przedmiotowego wniosku dnia 29.04.2014 r. zamieszczono w Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w postaci karty SIOS nr 40/2014.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 29.04.2014 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konie- czności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 12.05.2013 r. znak NNZ.40.D.Ch.2.2014 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem nr WOO.4240.262.2014.PM z dnia 13.05.2014 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 16.07.2014 r. Wnioskodawczyni złożyła w RDOŚ w Bydgoszczy uzupełnienie karty. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postano- wieniem nr WOO.4240.262.2014.PM.2 z dnia 04.08.2014 r. wyraził opinię, że dla wskazanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska, pod warunkiem wykluczenia zastosowania zbiorników bezodpływowych, jako rozwiązania gospodarki ściekami socjalno-bytowymi.
 
Dnia 16.05.201 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęło pismo od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy sygnowane ZDW.RDW 2.12.509.301.2014 informujące, że obsługa komunikacyjna działek objętych inwestycją odbywać się może wyłącznie poprzez jeden zjazd z drogi wojewódzkiej nr 551. Odległość usytuowania obiektów budowlanych względem tej drogi winna wynosić 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu wskazanych rozwiązań, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (MP. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Prognozuje się, że planowana inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych, a także nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Zamierzenie nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe, ponieważ nie spowoduje zmian zarówno ilościowych jak i jakościowych oraz nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego potencjału ekologicznego JCWP.
Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
Realizacja zadania nie wymaga usunięcia drzew i krzewów oraz zniszczenia miejsc występowania naturalnych siedlisk, w tym obszarów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Inwestor deklaruje zachowanie istniejącej zieleni wysokiej na ternie działki nr 269/4, w postaci zbiorowiska leśnego i zamierza zabezpieczyć znajdujące się w obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia drzewa i krzewy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W przypadku planowanych nasadzeń należy zastosować rodzime gatunki drzew i krzewów.
Na obszarze omawianego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie czy leśne, objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, czy też ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacja oraz dostępnymi materiałami mapowymi, realizacja inwestycji nie wiąże się ze niszczeniem cennych siedlisk przyrodni- czych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak i też naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000.
Wniesiona i uzupełniona dokumentacja oraz wyniki wizji terenowych prowadzone przez Inwestora, na analizowanym obszarze od maja do lipca 2014 r. pozwoliły stwierdzić występowanie płazów i gadów podlegających ścisłej ochronie gatunkowej: ropuchy szarej Bufo bufo, żaby trawnej Rana temporaria oraz jaszczurki zwinki Lacerta agilis. W ramach działań minimalizujących przewiduje się wykonanie tymczasowych ogrodzeń zabezpieczających przed wkraczaniem drobnych zwierząt na teren prac budowlanych, jak również kontrolowanie wykopów w kierunku obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia obecności drobnych zwierząt w wykopach należy, przed kontynuacją prac, podjąć działania mające na celu usunięcie osobników znajdujących się w pułapce i przeniesienie ich w miejsce dogodne dla kontynuacji ich wędrówki.
Ponadto w obrębie zajęcia powierzchni stwierdzono stanowiska kocanki piaskowej Helichrysum arenarium – gatunku objętego ochrona częściową. Z uwagi na liczne występowanie kocanki piaskowej w regionie, realizacja inwestycji nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym wpływem na populację ww. gatunku.
Jednocześnie, w przypadku konieczności zajęcia miejsc występowania gatunków chronionych, przed realizacją inwestycji niezbędne jest, w myśl art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody, uzyskanie stosownej decyzji zezwalającej na zniszczenie gatunków objętych ochroną.
Z uwagi na możliwą obecność miejsc lęgowych gatunków ptaków budujących gniazda na ziemi, takich jak np. skowronek polny, zalecane jest prowadzenie prac budowlanych i ziemnych poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia, a w tym terminie – w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku na terenie inwestycji lęgów (gniazd) ptaków chronionych.
 
W związku z powyższym stwierdza się, że realizacja analizowanej inwestycji z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, a tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Mając na względzie przedstawioną dokumentację, uwzględniającą rodzaj oraz usytuowanie inwestycji, nie prognozuje się jej ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne. Nie zakłada się również na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania.
Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o jego zaliczeniu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479).
 
Dnia 13.08.2014 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę otrzymane opinie, wnioski, uwagi, rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wydał postanowienie nr 6220.II.05.05.2014.AKB stwierdzające odstąpienie od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla „Budowy 15 (piętnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Treść postanowienia została przesłana wnioskodawcy, stronom postępowania, organom opiniującym, wywieszona na tablicach ogłoszeń: gminnej (od 13.08.2014 r.), sołeckich (Otowice od 18.08.2014 r., Gzin od 18.08.2014 r.), zamieszczona  14.08.2014 r. na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz w Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w postaci karty SIOS nr 76/2014.
 
Dnia 19.08.2014 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wydał Zawiadomienie nr 6220.II.05.05.2014.AKB o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Zawiadomienie zostało przesłane wnioskodawczyni, stronom postępowania, wywieszone na tablicach ogłoszeń: gminnej (19.08.-09.09.2014 r.), sołeckich (Otowice 21.08.-15.09.2014 r., Gzin 19.08.-09.09.2014 r.) zamieszczona 19.10.2014 r. na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl.
W terminie wskazanym w zawiadomieniu, wpłynęło pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu nr ZDW.RDW 2.12.509.516.2014 informujące o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego we wcześniejszej korespondencji. 
 
Uwagi zgłoszone w toku postępowania przez strony postępowania:
Zgłoszenie od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu dotyczące uwzględnienia obsługi komunikacyjnej działek objętych inwestycją z jednego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 551 oraz usytuowania obiektów budowlanych w  odległości 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni tej drogi.
Zgłoszony postulat zgodny jest z założeniami realizacji przedsięwzięcia. Inwestor wskazuje w Karcie informacyjnej: „projektowane budynki będą obsługiwane bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 551 – wjazd na drogę wewnętrzną. Dojazd do poszczególnych budynków zostanie zapewniony za pomocą dróg wewnętrznych, wydzielonych z terenu przedmiotowych działek. Drogi będą spełniać wymogi dróg pożarowych, a ich nawierzchnia zostanie utwardzona. Drogi wewnętrzne będą służyć wyłącznie inwestorom indywidualnym, podzielo- nych działek.” Żadna z działek nie będzie miała bezpośredniego wyjazdu na drogę wojewódzką. W kwestii usytuowania obiektów budowlanych Inwestor zakłada lokalizację budynków w odległości 25 m od drogi wojewódzkiej.
Wszystkie warunki wskazane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zostały uwzględnione w założeniach realizacji inwestycji i organ wydający niniejszą decyzję nie widzi konieczności wskazywania szczególnych uwarunkowań w tym zakresie.
 
Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
 
Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy po uzyskaniu opinii; przeanalizowaniu ustaleń zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem; po rozważeniu wniosków i uwag zgłoszonych przez strony postępowania oraz po przeanalizowaniu zgromadzonych w toku postępowania dokumentów wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
W niniejszej decyzji uwzględniono wszystkie uwagi wskazane przez organy opiniujące, rozwiązania chroniące środowisko przedstawione w Karcie informacyjnej z uzupełnieniem oraz rozważono uwagi przedstawione przez strony postępowania.
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
 
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje dotyczące zamierzenia inwestycyjnego, a także jego specyfikę oraz potencjalne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, postanowiono orzec jak w sentencji.
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 w/w ustawy.  Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 (czterech) lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 cytowanego przepisu prawa.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł
zgodnie z załącznikiem do Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)
 
 
 
Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania wg. wykazu,
3. Wójt Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej a/a
4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji: tablice ogłoszeń sołectw: Otowice i Gzin oraz Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI (plik do pobrania):
Charakterystyka przedsięwzięcia - kliknij (30kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 października 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (10 października 2014, 11:37:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873