Postanowienie:odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

6220.II.05.05.2014.AKB                                                    Dąbrowa Chełmińska, 13.08.2014 r.
   
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i § 3 ust 1 pkt. 53 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), a także art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 22.04.2014 r. przez Panią Zofię Charłampowicz-Jabłońską zamieszkałą przy ul. Szelągowskiej nr 11 w Poznaniu
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 15 (piętnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach ewidencyjnych nr: 323/12 i 323/9 obręb ewidencyjny Gzin Górny oraz 269/4 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska w miejscowościach Gzin i Dąbrowa Chełmińska.


UZASADNIENIE
 
Dnia 22.04.2014 r. Pani Zofia Charłampowicz-Jabłońska, zwróciła się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa 15 (piętnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach ewidencyjnych nr: 323/12 i 323/9 obręb ewidencyjny Gzin Górny oraz 269/4 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska w miejscowościach Gzin i Dąbrowa Chełmińska.
Informacje zawarte w karcie informacyjnej dały podstawę do zakwalifikowania planowanego przedsięwzięcia jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust 1 pkt. 53 lit. b)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzysząca infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 29.04.2014 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii
w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 12.05.2014 r. znak NNZ.40.D.Ch.2.2014 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem nr WOO.4240.262.2014.PM z dnia 13.05.2014 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia kartu informacyjnej.
Po uzupełnieniu (dnia 21.07.2014 r.) informacji zawartych w karcie informacyjnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 04.08.2014 r. znak WOO.4240.262.2014.PM.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem wykluczenia zastosowania zbiorników bezodpływowych, jako rozwiązania gospodarki ściekami socjalno-bytowymi.
Wójt Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w swoim postanowieniu przychylił się do obu wydanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.
 
Zadaniem inwestycyjnym jest budowa 15 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolnostojących, podpiwniczonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obiekty te posiadać będą maksymalnie dwie kondygnacje naziemne: parter i poddasze użytkowe, a wykonane zostaną w technologii tradycyjnej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest po stronie północno-zachodniej inwestycji, na działce nr 319 (ok. 60-70 m) w Gzinie oraz po stronie południowej na działce nr 269/1 (ok. 120 m) w Dąbrowie Chełmińskiej.
Zakres prac związanych z przygotowaniem terenu do przewidzianej funkcji polegać będzie na robotach niwelacyjnych, pracach ziemnych i montażowych przy budowie planowanych obiektów oraz wykonywaniu niezbędnych instalacji. Roboty budowlane prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych i nie zakłada się ponadnormatywnych emisji hałasu, gazów i pyłów.
Na etapie eksploatacji źródłami emisji zanieczyszczeń będą kotły pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zlokalizowane w poszczególnych budynkach oraz pojazdy mieszkańców poruszające się po nieruchomości. W celu zapewnienia przyszłym nabywcom możliwości wyboru rodzaju paliwa wykorzystywanego na cele grzewcze poszczególnych budynków mieszkalnych przewidziano wykorzystanie niskoemisyjnych kotłów opalanych gazem płynnym propan-butan, lekkim olejem opałowym lub paliwami stałymi w postaci drewna, pelletu lub ekogroszku. Woda na potrzeby analizowanej inwestycji pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Inwestor
w przedstawionej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazał, że każdy z budynków zostanie wyposażony w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia powstających ścieków socjalno-bytowych, a po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości zostaną do niej przyłączone. Odpady, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie.
Wskazać należy, że wg. opinii organu uzgadniającego - RDOŚ w Bydgoszczy, wykorzystanie paliwa w postaci ekogroszku, który jest węglem kamiennym, nie jest rozwiązaniem proekologicznym i dlatego wskazane jest zastosowanie do ogrzewania budynków paliw niskoemisyjnych przyjaznych dla środowiska, wykluczając możliwość wykorzystania ekogroszku jako nośnika energii. Następną kwestią wskazaną w opinii jest sposób gromadzenia nieczystości płynnych. Według opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ścieki socjalno-bytowe nie mogą być gromadzone przez zastosowanie zbiorników bezodpływowych, gdyż może to stwarzać realne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego i dlatego należy zastosować inny sposób ich gromadzenia, czy unieszkodliwiania.
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanego zamierzenia stwierdzam, że nie powinno ono negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.   

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 sierpnia 2014)
Opublikował: Sławomir Zieliński (14 sierpnia 2014, 12:17:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1050