POSTANOWIENIE NR 6220.II.04.04.2014.AKB


6220.II.04.04.2014.AKB                                                 Dąbrowa Chełmińska, 11.06.2014 r.
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie:
 • art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 , a także 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)
 • § 3 ust 1 pkt. 41 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.),
 • art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 
w związku z wnioskiem Zakładu Wydobycia Kruszywa WIR-BUD Witold Łożewski z siedzibą przy ul. Zakładowej nr 5 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”,
 
postanawiam
 
I.  Stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyjny Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2, 5/1, 253 i 1 w obszarze miasta Bydgoszcz.

II. Określić dla w/w przedsięwzięcia zakres raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), uwzględniający:
 1. Analizę możliwości realizacji inwestycji w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego w świetle zakazów określonych w Rozporządzeniu nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108 poz. 1874 ze zm.).
 2. Wskazanie wariantów realizacji inwestycji.
 3. Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji.
 4. Przewidywane oddziaływanie na środowisko, w tym:
  a)
  oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny, w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich,
  b)
  gospodarkę wodno-ściekową i gospodarowanie odpadami,
  c)
  oddziaływanie na przyrodę,
 5. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych możliwym oddziaływaniem przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem zastosowanych metod oraz terminów badań terenowych.
 6. Wskazanie w sposób czytelny na załączniku mapowym lokalizacji stwierdzonych gatunków i ich siedlisk.
 7. Analizę oddziaływania wskazanych wariantów na:
  a) cele i przedmioty ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003, w szczególności gatunki zwierząt wymienione w Standardowym Formularzu Danych ww. obszaru Natura 2000, w tym gatunki migrujące,
  b) cele i przedmioty ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Solecka Dolina Wisły PLH040003, w szczególności gatunki zwierząt oraz siedliska przyrodnicze wymienione w Standardowym Formularzu Danych ww. obszaru Natura 2000, w tym gatunki migrujące,
  c) zachowanie ciągłości i połączeń obszarów Dolina Dolnej Wisły PLB040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH040003 z innymi ostojami Natura 2000, w tym również analiza oddziaływania w zakresie zachowania korytarzy migracji gatunków ryb i ptaków. Analiza oddziaływania na korytarz migracyjny i połącze- nia między obszarami Natura 2000 powinna uwzględniać również gatunki zwierząt, w tym ryb, będące celem i przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000 połączonych funkcjonalnie z ostojami Dolina Dolnej Wisły i Solecka Dolina Wisły, w szczególności Dybowskiej Doliny Wisły PLH 040011 oraz Nieszawskiej Doliny Wisły PLH 040012.
 8. Analizę oddziaływania inwestycji w zakresie powstawania piaszczystych łach na Wiśle, stanowiących potencjalne miejsca lęgowe ptaków, będących celem i przedmiotem obszaru ochrony Dolina Dolnej Wisły PLB 040003.
 9. Analizę oddziaływania na przyrodę Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
 10. Analizę oddziaływania na cele i przedmioty ochrony rezerwatu przyrody Wielka Kępa.
 11. Wskazanie propozycji działań minimalizujących i zabezpieczających, a w razie potrzeby również kompensujących w zakresie stwierdzonych gatunków i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych.
 12. Uzasadnienie proponowanego przez Wnioskodawcę wariantu ze szczególnym uwzględnieniem jego oddziaływania na stwierdzone gatunki i siedliska przyrodnicze, w tym również gatunki migrujące.
 13. Propozycję monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na stwierdzone gatunki i siedliska przyrodnicze, w tym również gatunki migrujące.
 14. Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz identyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które mogłyby oddziaływać, a także wskazanie, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele.
 15. Oddziaływanie skumulowane inwestycji z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami podobnego typu występującymi w sąsiedztwie.
 16. Analizę możliwych zagrożeń powstania szkody w środowisku, w tym możliwość zanieczyszczenia wód na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
 17. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 18. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 24.03.2014 r. Zakładu Wydobycia Kruszywa WIR-BUD Witold Łożewski z siedzibą przy ul. Zakładowej nr 5 w Bydgoszczy zwrócił się z wnioskiem do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyjny Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2, 5/1, 253 i 1 w obszarze miasta Bydgoszcz.
Po zapoznaniu się z wnioskiem i dokumentami sprawy, stwierdzono że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust 1 pkt. 41 lit. b)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, jako organ prowadzący postępowanie, wystąpił dnia 21.06.2014 r. z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgo- szczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz określenie zakresu raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 02.06.2014 r. znak WOO.4240.326.2014.BW uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określił również zakres raportu:  art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 29.05.2014 r. znak NNZ.40.DCH.3.2014 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
       Planowana inwestycja polegać będzie na eksploatacji kruszywa z koryta Wisły (w odcinku rzeki od km 773+800 do 775+600, tj. w rejonie mostu kolejowego przez Wisłę w Fordonie) oraz rozładunku kruszywa (przetransportowanego barką na działkę o pow. 0,5 ha przy lewym brzegu Wisły w km rzeki 775+000, tj. w rejonie portu zimowego w dzielnicy Stary Fordon w Bydgoszczy). W miejscu wyładunku ma się odbywać również sprzedaż kruszywa.
Łączna powierzchnia działek, z których prowadzone ma być wydobycie, wynosi 12000 m2, po 3000 m2 każda. Wielkość wydobycia będzie zależna od zapotrzebowania na kruszywo, jednak przewiduje się, że roczne wydobycie nie przekroczy 60000 m3. Eksploatacja kruszywa przewidziana jest na okres 5 lat. Wydobycie materiału z dna Wisły realizowane będzie za pomocą sprzętu pływającego – koparki chwytakowej umieszczonej na pontonach, wydobyte kruszywo przewożone będzie drogą wodna za pomocą barki pchanej przez holownik do miejsca rozładunku na lewy brzeg rzeki, w km 775+000 i rozładowywane na ląd przez koparkę. Na lądzie urobek będzie sprzedawany i częściowo składowany, jednak w ilości nie większej niż 500 m3. Zaplecze socjalno-techniczne zlokalizowane będzie na należącej do Inwestora działce nr 253 przy ul. Zakładowej nr 5 w Bydgoszczy. Dojazd do składowiska odcinkiem drogi łączącej ul. Promenadę z ul. Fordońską. Obszar składowani kruszywa przekształcony jest antropogenicznie.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach ww. obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszarach Natura 2000. Będzie ono źródłem emisji hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, a także powstawania ścieków i odpadów zarówno niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, jak i komunalne.
 
      Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji w oparciu o zapisy art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz mając na uwadze stanowiska organów opiniujących uznał za zasadne przeprowadzenie dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i opracowanie raportu we wskazanym w punkcie II postanowienia zakresie.
W związku w powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
 
Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.   
 
 
 
Otrzymują:
 1. Wnioskodawca.
 2. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska a/a
 3. Strony postępowania wg. wykazu
 
Do wiadomości:
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
 3. Sołtysi  wsi Strzyżawa, Ostromecko, Rada Osiedla Stary Fordon.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (12 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (12 czerwca 2014, 14:17:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2632