ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.04.02.2014.AKB

6220.II.04.02.2014.AKB                                                Dąbrowa Chełmińska, 21.05.2014 r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
Zgodnie z art. 33, 34 i art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 24.03.2014 r. wpłynął wniosek Zakładu Wydobycia Kruszywa WIR-BUD Witold Łożewski z siedzibą przy ul. Zakładowej nr 5 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”, na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyjny Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2, 5/1, 253 i 1 w obszarze miasta Bydgoszcz.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie 21 dni od ukazania się zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (22 maja 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (22 maja 2014, 15:34:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1293