Obwieszczenie 6220.II.02.09.2014.AKB o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:„Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z przyłączem gazowym na potrzeby Zakładu Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.”

6220.II.02.09.2014.AKB                                              Dąbrowa Chełmińska, 14.05.2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 14 maja 2014 r.
 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235)
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
„Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z przyłączem gazowym na potrzeby Zakładu Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.”
na działce ewidencyjnej nr 63/4 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7:30 – 15:30 (wtorek 7:30-18:00) oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

PLIKI DO POBRANIA:
decyzja administracyjna - kliknij (60kB) word
Charakterystyka przedsięwzięcia - kliknij (31kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (14 maja 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (15 maja 2014, 09:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1000