ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.05.02.2014.AKB


6220.II.05.02.2014.AKB                                               Dąbrowa Chełmińska, 29.04.2014 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 22.04.2014 r. wpłynął wniosek Pani Zofii Charłampowicz-Jabłońskiej zamieszkałej przy ul. Szelągowskiej nr 11 w Poznaniu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 15 (piętnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzysząca”, na działkach ewidencyjnych nr: 323/12 i 323/9 obręb ewidencyjny Gzin Górny, 269/4 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska w miejscowościach Gzin i Dąbrowa Chełmińska.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie od 29 kwietnia do 20 maja 2014 r. włącznie.
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (29 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (30 kwietnia 2014, 10:23:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1052