ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr 6220.II.02.07.2014.AKB

6220.II.02.07.2014.AKB                                               Dąbrowa Chełmińska, 14.04.2014 r.
                       
 
ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
zawiadamia
o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
 „Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z przyłączem gazowym na potrzeby Zakładu
Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.”
,
na działce ewidencyjnej nr 63/4 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Wgląd do materiałów sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną) do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań możliwe będzie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego Zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (14 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 kwietnia 2014, 13:57:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4051