POSTANOWIENIE NR 6220.II.02.06.2014.AKB


                                                Dąbrowa Chełmińska, 07.04.2011 r.
 
 
 
 
POSTANOWIENIE 6220.II.02.06.2014.AKB   
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 04.03.2014 r. wraz z uzupełnieniem złożonym dnia 12.03.2014 r.,  przez firmę Cryogas M&T Poland z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie reprezentowanej przez Grzegorza Dobies mającego siedzibę przy ul. Zamojskiego 76/19 w Żurominie, działającego na podstawie wydanego dnia 28.02.2014 r. pełnomocnictwa
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z przyłączem gazowym na potrzeby Zakładu Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.”, na działce ewidencyjnej nr 63/4 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 04.03.2014 r. firma Cryogas M&T Poland z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie reprezentowana przez Grzegorza Dobies mającego siedzibę przy ul. Zamojskiego 76/19 w Żurominie, zwróciła się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z przyłączem gazowym na potrzeby Zakładu Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.”, na działce nr 63/4 w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją dnia 10.03.2014 r. wystąpił pismem nr 6220.II.02.03 do Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji dotyczących przedsięwzięcia. Dnia 12.03.2014 r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do wniosku.
Informacje zawarte w karcie informacyjnej i złożonym uzupełnieniu do wniosku dały podstawę do zakwalifikowania planowanego przedsięwzięcia jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucja instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 17.03.2014 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 25.03.2014 r. znak N.NZ.40.D.Ch.1.2014 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 02.04.2014 r. znak WOO.4240.169.2014.HR uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w swoim postanowieniu przychylił się do obu wydanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.
Zadaniem inwestycyjnym jest budowa stacji regazyfikacji LNG na potrzeby prosperują- cego zakładu Pinguin Foods Polska Sp. z o.o., na działce o nr 63/4 w Dąbrowie Chełmińskiej. Teren, na którym planowane jest zamierzenie, zagospodarowany jest obiektami produkcyjnymi zakładu. Przedmiotowa instalacja służąca do zgazowania (zmiany stanu skupienia z ciekłego na gazowy) ciekłego gazu ziemnego LNG, składać się będzie z następujących elementów:
- części ogólnobudowlanych (ogrodzenia, fundamentów, placu manewrowego do rozładunku cystern oraz drogi dojazdowej),
- zbiornika skroplonego gazu LNG o pojemności wynoszącej 60 m3 wraz z parownicą PBU (modułu podnoszenia ciśnienia),
- parownicy atmosferycznej,
- rurociągu fazy ciekłej,
- rurociągu fazy gazowej wraz z armaturą zabezpieczającą i odcinającą,
- systemu telemetrii,
- zespołu przygotowania do odbioru paliwa gazowego, tj. stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z kotłownią do celów technologicznych i nawanialnią THT, w wydajności Qn = 400 Nm3/h oraz przyłączem gazowym.
Przy transporcie i magazynowaniu LNG najważniejsze jest utrzymanie jego stanu ciekłego. LNG transportowany będzie cysternami i roztankowany w sposób hermetyczny do zbiornika magazynowego (dostawa gazu LNG ok. dwa razy w tygodniu). W instalacji rozprężania gazu zostanie zastosowany zbiornik kriogeniczny, zbudowany ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej oraz zbiornika zewnętrznego ze stali kotłowej. Zbiornik wyposażony będzie w kolektor wydmuchowy, zakończony bezpiecznikiem ogniowym, do którego podłączone zostaną wydmuchy ze wszystkich zaworów bezpieczeństwa umieszczonych na rurociągach technologicznych zbiornika. Jego zadaniem będzie wyrzucanie nadwyżki gazowej metanu. Do zmiany stanu skupienia, z ciekłego na gazowy, zostaną zastosowane parownice, za pomocą których skroplony gaz ziemny będzie odparowywany (zgazowany), w takiej ilości na którą będzie zapotrzebowanie odbiorcy. W celu ustabilizowania parametrów, gaz z parownic będzie transportowany rurociągiem do stacji redukcyjno-pomiarowej. W związku z faktem, że gaz ziemny jest bezbarwny i bezwonny, w instalacji projektuje się nawanialnię kontaktową, w której do strumienia gazu będzie dodawany związek THT (tetrahydrotiofen), nadający charakterystyczny zapach. Nawanialnię należy wyposażyć w tacę (wannę), obejmującą powierzchnię rzutu zbiornika, której objętość przekroczy pojemność zbiornika nawanialni. Zbiornik zaganiacza napełniony będzie bezpośrednio z cysterny za pomocą przewodu wyposażonego w szybkozłączkę. W przypadku rozszczelnienia się instalacji nawaniającej, miejsce wypływu należy pokryć substancją absorbującą środek nawaniający, następnie należy ją usunąć i zneutralizować.
Celem realizacji zamierzenia jest zastąpienie dotychczasowego paliwa technologicznego używanego w zakładzie Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. , tj. oleju opałowego, gazem ziemnym. Przyczyni się to do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przede wszystkim dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz pyłów. Realizacja inwestycji podyktowana jest względami ekologicznymi, ale także technologicznymi i ekonomicznymi.
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanego zamierzenia stwierdzam, że nie powinno ono negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.   
 
 
Otrzymują:
Wnioskodawca.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
a/a

Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (7 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (7 kwietnia 2014, 15:30:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1003