ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.02.02.2014


                                                 Dąbrowa Chełmińska, 05.03.2014 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE 6220.II.02.02.2014.AKB  
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 04.03.2014 r. wpłynął wniosek Cryogas M&T Poland z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie reprezentowanej przez Grzegorza Dobies mającego siedzibę przy ul. Zamojskiego 76/19 w Żurominie, działającego na podstawie wydanego dnia 28.02.2014 r. pełnomocnictwa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z przyłączem gazowym na potrzeby Zakładu Pinquin Foods Polska Sp. z o.o.”, na działce ewidencyjnej nr 63/4 w Dąbrowie Chełmińskiej.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie od 05 marca do 26 marca 2014 r. włącznie.
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania):
zawiadomienie (kliknij) (40kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 marca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (11 marca 2014, 14:36:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849