Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu materiałów budowlanych i opału”, na działkach w miejscowości Strzyżawa.


6220.II.01.12.2013/2014.AKB                                        Dąbrowa Chełmińska, 07.01.2013 r.
                       
 
 
                       
ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) art. 10 §1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
zawiadamia
o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu materiałów budowlanych i opału”, na działkach ewidencyjnych nr 127/14, 127/35, 128/6 w miejscowości Strzyżawa, obręb geodezyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Wgląd do materiałów sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną) do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań możliwe będzie w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego Zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (7 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (7 stycznia 2014, 13:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1596