Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2023”.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 5 listopada 2013 roku

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2023”.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 11.10.2013 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla   ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem   Nr WOO.410.338.2013.KJ z dnia 30.10.2013 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2023”.

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią sanitarną
Nr NNZ.9022.3.334.2013 z dnia 24.10.2013 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2023”.

    Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2023”.

    W strategii zostały ujęte informacje charakteryzujące Gminę Dąbrowa Chełmińska, co do podziału administracyjnego, położenia, środowiska przyrodniczego, walorów historyczno-kulturowych, jak również informacje związane z turystyką, kulturą oraz sportem.

    W kolejnych działach znajdują się informacje traktujące o demografii, rolnictwie, oraz infrastrukturze społecznej.

    W dokumencie znajduje się raport z badań ankietowych przeprowadzonych z ludźmi.

     Projekt określa cele strategiczne i operacyjne, i do nich przyporządkowuje konkretne zadania planowane do wykonania, terminy ich realizacji, jednostki realizujące oraz źródło finansowania.

    Projekt dokumentu nie przewiduje na terenie gminy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 292, poz. 880 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,
a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2023”.

                                                                               
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska (www.bip.dabrowachelminska.lo.pl),

3)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska (www.dabrowachelminska.lo.pl).

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (5 listopada 2013)
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 listopada 2013, 17:37:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5839