ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.02.02.2013


6220.II.02.02.2013                                           Dąbrowa Chełmińska, 17.10.2013 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 15.10.2013 r. wpłynął wniosek od Pana Zdzisława Bukowskiego, zamieszkałego przy ul. Rzemieślniczej 20 w Dąbrowie Chełmińskiej, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wiaty dla zwierząt”, na działce ewidencyjnej nr 3/1 z obsługą komunikacyjną przez działkę nr 4/2 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie od 17 października 2013 r. do 06 listopada 2013 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (17 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (17 października 2013, 15:41:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1017