ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.02.01.2013


6220.II.02.01.2013                                               Dąbrowa Chełmińska, 17.10.2013 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 
zawiadamiam
 
że dnia 15.10.2013 r. wpłynął wniosek od Pana Zdzisława Bukowskiego, zamieszkałego przy ul. Rzemieślniczej 20 w Dąbrowie Chełmińskiej, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wiaty dla zwierząt”, na działce ewidencyjnej nr 3/1 z obsługą komunikacyjną przez działkę nr 4/2 w Dąbrowie Chełmińskiej.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 17.10.2013 r. wystąpiono do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia- ływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomością na której realizowane będzie przedsięwzięcie; właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji oraz wszelkie osoby mające interes prawny związany z planowanym przedsięwzięciem. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00.

POUCZENIE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na sołeckiej i gminnej tablicy ogłoszeń.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.     Wnioskodawca,
2.     Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska - a/a,
3.    Strony postępowania wg. załącznika
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (17 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (17 października 2013, 15:38:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1206