POSTANOWIENIE NR 6220.II.01.05.2013.AKB


                                                 Dąbrowa Chełmińska, 11.07.2013 r.
 
 
 
POSTANOWIENIE 6220.II.01.05.2013.AKB  
 
Na podstawie:
- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
- art. 63 ust 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, a także 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
- § 3 ust 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),
 
w związku z wnioskiem Pana Romana Nadolińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu materiałów budowlanych i opału”,
 
postanawiam
 
I. Stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu materiałów budowlanych i opału”, na działkach ewidencyjnych nr 127/14, 127/35, 128/6 obręb geodezyjny Ostromecko, w miejscowości Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
II. Określić dla w/w przedsięwzięcia zakres raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz odstąpić od jego następujących elementów art. 66 ust. 1 pkt.: 4, 13, 16 w/w ustawy.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 07.06.2013 r. Pan Roman Nadoliński, zamieszkały przy ul. Ostroroga w Bydgoszczy zwrócił się z wnioskiem do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu materiałów budowlanych i opału”, na działkach ewidencyjnych nr 127/14, 127/35, 128/6 obręb geodezyjny Ostromecko, w miejscowości Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Po zapoznaniu się z wnioskiem i dokumentami sprawy, stwierdzono że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, jako organ prowadzący postępowanie, wystąpił dnia 10.06.2013 r. z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgo- szczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz określenie zakresu raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.06.2013 r. znak WOO.4240.507.2013.ADS.2 uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 21.06.2013 r. znak N.NZ.40.DCh.1.2013 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko w zakresie obejmującym zagadnienia określone w art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi.
Zadaniem inwestycyjnym jest budowa i prowadzenie składu materiałów budowlanych i opału. W ramach zadania zostanie wybudowana płyta betonowa a na niej 5 boksów betonowych do magazynowania materiałów i surowców o wysokości ścianek 160 cm; płyta betonowa na której posadowiona zostanie waga najazdowa oraz płyta pod usytuowanie kontenera socjalnego. Plac zostanie utwardzony płytami betonowymi i tłuczniem, a w jego obrębie wyznaczone zostaną 4 miejsca parkingowe. Tereny zielone stanowić będą 40 % obszaru działek i zostaną urządzone roślinnością niską i wysoką.
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
W bezpośrednim otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się działki zainwestowane na których prowadzona jest działalność usługowo-produkcyjna z dopuszczeniem wprowadzenia funkcji mieszkalnej oraz droga wojewódzka. W dalszym sąsiedztwie znajduje się jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa.
Rodzaj i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia już na etapie wszczęcia postępowania wzbudziły konflikty społeczne.
Wójt Gminy mając na uwadze stanowiska organów opiniujących, wnioski od stron postępowania oraz wskazane uwarunkowania postanowił jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.   
 
   
 
Otrzymują:
Wnioskodawca.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska a/a
Strony postępowania wg. wykazu
 
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
Sołtys wsi Strzyżawa
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (11 lipca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (10 września 2013, 16:13:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1160