POSTANOWIENIE NR 6220.II.01.06.2013.AKB

                                                Dąbrowa Chełmińska, 22.07.2013 r.
 
 
 
POSTANOWIENIE  6220.II.01.06.2013.AKB
 
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267); art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Nadolińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu materiałów budowlanych i opału” na działkach ewidencyjnych nr 127/14, 127/35, 128/6 obręb geodezyjny Ostromecko, w miejscowości Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska oraz zgodnie z wydanym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Postanowieniem Nr 6220.II.01.05.2013.AKB z dnia 11.07.2013 r. stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
 
 
postanawiam
 
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
Uzasadnienie
 
  Dnia 07.06.2013 r. Pan Roman Nadoliński, zamieszkały przy ul. Ostroroga w Bydgoszczy zwrócił się z wnioskiem do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu materiałów budowlanych i opału”, na działkach ewidencyjnych nr 127/14, 127/35, 128/6 obręb geodezyjny Ostromecko, w miejscowości Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Po zapoznaniu się z wnioskiem i dokumentami sprawy, stwierdzono że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, jako organ prowadzący postępowanie, wystąpił dnia 10.06.2013 r. z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz określenie zakresu raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.06.2013 r. znak WOO.4240.507.2013.ADS.2 uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 21.06.2013 r. znak N.NZ.40.DCh.1.2013 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko w zakresie obejmującym zagadnienia określone w art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi.
Wójt Gminy mając na uwadze stanowiska organów opiniujących, wnioski od stron postępowania oraz wskazane uwarunkowania Postanowieniem Nr 6220.II.01.05.2013.AKB z dnia 11.07.2013 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i określił dla w/w przedsięwzięcia zakres raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący procedurę środowiskową zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wójt Gminy mając na uwadze w/w uwarunkowania postanowił jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
Otrzymują:
Wnioskodawca
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska a/a

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 września 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (10 września 2013, 16:07:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1166