Obwieszczenie 6220.II.05.09.2011.AKB o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi leśnej Nadleśnictwo Kamieniec..."

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 09 lutego 2012 r.


Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


zawiadamiam o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie
Toruń – Leśnictwo Kamieniec o długości 1880 m”
na działkach nr 5183, 5184, 5199, 5200 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, wydanej na wniosek Nadleśnictwa Toruń z siedzibą przy ul. Polnej nr 34/38 w Toruniu.


W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (9 lutego 2012)
Opublikował: Aleksandra Kirchner - Banach (9 lutego 2012, 13:46:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1568