decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi..." Leśnictwo Kamieniec

DECYZJA 6220.II.05.07.2011/2012.AKB
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 19.10.2011 r. przez Nadleśnictwo Toruń z siedzibą przy ul. Polnej nr 34/38 w Toruniu oraz po uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, opinia z dnia 16.12.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-11/11
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie z dnia 27.12.2011 r. znak WOO.4240.964.2011.HR

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na „Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwo Kamieniec o długości 1880 m” na działkach nr 5183, 5184, 5199, 5200 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.

UZASADNIENIE

Dnia 19.10.2011 r. Nadleśnictwo Toruń z siedzibą przy ul. Polnej nr 34/38 w Toruniu, zwróciło się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwo Kamieniec
o długości 1880 m” na działkach nr 5183, 5184, 5199, 5200 położonych w obrębie geodezyjnym Ostromecko. Do wniosku załączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska. Dnia 31.10.2011 r. Wójt Gminy pismem nr 6220.II.05.01.2011.AKB wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o niezbędne dokumenty wskazane w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz o uiszczenie wymaganej opłaty skarbowej. Jednocześnie dnia 31.10.2011 r. pismem 6220.II.05.01.2011.AKB poproszono Wnioskodawcę o złożenie wyjaśnień i uzupełnień do wniosku dotyczących lokalizacji, zagospodarowania urobku i in. informacji technicznych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Uzupełnienia do wniosku zostały złożone: 09.11.2011 r. i 21.11.2011 r.
W związku z brakiem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej organ prowadzący postępowanie wezwał zgodnie z cz. I pkt. 45 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) pismem nr 6220.II.05.03.2011.AKB
z dnia 30.11.2011 r. Wnioskodawcę do uiszczenie wymaganej należności. Dnia 06.12.2011 r. wpłacono wymaganą opłatę skarbową.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia- niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 12.12.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 16.12.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-11/11 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.12.2011 r. znak WOO.4240.964.2011.HR uznał, że nie istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2009 r., tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnie- niem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie
art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie dnia 02.01.2012 r. stosowne Postanowienie
nr 6220.II.05.05.2011/2012.AKB.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie dróg leśnych pożarowych nr 7/4
i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwie Kamieniec, mającej na celu polepszenie ich stanu technicznego oraz dostosowanie do obowiązujących wymogów prawnych.
Łączna długość dróg planowanych do przebudowy w ramach niniejszego zadania wyniesie ok. 1,88 km. Inwestycja położona jest w granicach pasa drogowego, za wyjątkiem poszerzeń wynikających z korekty geometrii i przebiega przez tereny zalesione. Obszar realizacji zadania objęty jest obowiązującym Planem Urządzenia Lasu.
W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię gruntową, a zakres prac obejmuje wzmocnienie nawierzchni kruszywem w celu uzyskania wymaganej nośności jak dla KR1.
W fazie realizacji inwestycji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczają- cych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. koparki, środki transportu).
Odpady, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne, będą magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznakowanych
i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej, obszarami Natura 2000. Najbliższe tereny wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 tj.: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH040003, położone są w odległości około 1 km od miejsca planowanych prac.
Na terenie parku krajobrazowego obowiązują przepisy określone Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874). Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na w/w terenie, nie dotyczą realizacji inwestycji, dla której stwierdzono brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego.
Zaplanowane prace będą wykonywane poza okresem lęgowym ptaków, a niezbędna wycinka drzew (ograniczona wyłącznie do miejsc związanych z poszerzeniem pasa drogowego w obrębie skrzyżowań, mijanek i zjazdów), nie będzie dotyczyć drzew dziuplastych.
Zadanie nie będzie się wiązać z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych, w tym naruszeniem siedlisk leśnych pozostających w sferze zainteresowania Wspólnoty oraz terenów wodnych lub wodno-błotnych. Ponadto realizacja zamierzenia nie spowoduje zmian dotychczasowego sposobu użytkowania terenu lub klasyfikacji istniejącej drogi pożarowej.
 Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologi- cznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 cyt. Ustawy z dnia 3 października 2008 r., kierując się zarówno skalą inwestycji, zakresem jak
i jej usytuowaniem, a także uwzględniając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (12.12.2011-02.01.2012 r.); sołeckiej tablicy ogłoszeń (Strzyżawa 13.12.2011-03.01.2012 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Informacje o wpłynięciu wniosku (od 12.12.2011 r.) oraz wydaniu postanowienia
(od 03.01.2012 r.) zamieszczono w formie karty SIOS na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu. Wywieszając tekst postanowienia na gminnej tablicy ogłoszeń (od 03.01.2012 r.) oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Strzyżawa (od 09.01.2012 r.), zamieszczając także tekst postanowienia na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl (od 03.01.2012 r.).
W powyższej sprawie wydane zostało obwieszczenie nr 6220.II.05.06.2011 /2012.AKB
z dnia 04.01.2012 r. o zebraniu materiału dowodowego, które wywieszone zostało na gminnej (04-26.01.2012 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Strzyżawa 09-30.01.2012 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl (od 04.01.2012 r.)
Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przedmiotową decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-18. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł
zgodnie z załącznikiem do Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45
(Dz. U.2006. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
3. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska -  a/a
4. Obwieszczenia o wydaniu decyzji: tablice ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, sołectwa Strzyżawa, strona internetowa: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl 
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

charakterystyka przedsięwzięcia 6220.II.05.08.2011.AKB (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (9 lutego 2012)
Opublikował: Aleksandra Kirchner - Banach (9 lutego 2012, 13:27:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1658