OGŁOSZENIE NR 7011.01.2012.AKB


 
7011.01.2012.AKB                                                             Dąbrowa Chełmińska, 26.01.2012 r.
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 stycznia 2012 roku
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
 
 informuję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 – 2032”.
 
W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 19.12.2011 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.
 
W odpowiedzi na wniosek:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem Nr WOOŚ.410.362.2011.KB z dnia 03.01.2012 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 – 2032”, wskazując jednocześnie iż w przedstawionym dokumencie w punkcie 6 należy wskazać działania krótko- i długoterminowe uwzględniające stwierdzony podczas inwentaryzacji stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest.
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią sanitarną Nr NNZ.9022.2.218.2011 z dnia 29.12.2011 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 – 2032”.
 
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 – 2032”:
głównym celem opracowanego programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Dla potrzeb programu przeprowadzono inwentaryzację ilości i stanu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W  programie zawarto harmonogram zadań do realizacji, szacując ich koszt w rozbiciu na lata oraz role samorządu gminnego, samorządu powiatowego i innych jednostek w ich realizacji. Zakłada się, że proces usuwania wyrobów zawierających azbest winien być zakończony do końca 2032 roku. Usuwanie azbestu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zadania usuwania i transportu azbestu do miejsca unieszkodliwienia (składowania) wykonywane będą przez wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia w tym zakresie. Zadania przewidziane w przedmiotowym programie powiązane są działaniami zapisanymi w dokumentach wyższego szczebla. Projekt programu nie przewiduje na terenie gminy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 292, poz. 880 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.
 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 – 2032”.
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska (www.bip.dabrowachelminska.lo.pl),
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska (www. dabrowachelminska.lo.pl).
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (26 stycznia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (30 stycznia 2012, 15:17:39)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:47:04)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1128