POSTANOWIENIE 6220.II.05.05.2011/2012.AKB


6220.II.05.05.2011/2012.AKB                                           Dąbrowa Chełmińska, 03.01.2012 r.
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 19.10.2011 r. złożonego przez Nadleśnictwo Toruńz siedzibą przy ul. Polnej nr 34/38 w Toruniu
 
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwo Kamieniec o długości 1880 m” na działkach nr 5183, 5184, 5199, 5200 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 19.10.2011 r. wpłynął wniosek od Nadleśnictwa Toruń z siedzibą przy ul. Polnej nr 34/38 w Toruniu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwo Kamieniec o długości 1880 m” na działkach nr 5183, 5184, 5199, 5200 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska. Dnia 31.10.2011 r. Wójt Gminy pismem nr 6220.II.05.01.2011.AKB wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o niezbędne dokumenty wskazane w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz o uiszczenie wymaganej opłaty skarbowej. Jednocześnie dnia 31.10.2011 r. pismem 6220.II.05.01.2011.AKB poproszono Wnioskodawcę o złożenie wyjaśnień i uzupełnień do wniosku dotyczących lokalizacji, zagospodarowania urobku i in. informacji technicznych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Uzupełnienia do wniosku zostały złożone: 09.11.2011 r. i 21.11.2011 r.
W związku z brakiem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej organ prowadzący postępowanie wezwał zgodnie z cz. I pkt. 45 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2006. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) pismem nr 6220.II.05.03.2011.AKB
z dnia 30.11.2011 r. Wnioskodawcę do uiszczenie wymaganej opłaty. Dnia 06.12.2011 r. wpłacono wymaganą opłatę skarbową.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 12.12.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 16.12.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-11/11 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.12.2011 r. znak WOO.4240.964.2011.HR uznał, że nie istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w swoim postanowieniu przychylił się do obu wydanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie dróg leśnych pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwie Kamieniec, mającej na celu polepszenie ich stanu technicznego oraz dostosowanie do obowiązujących wymogów prawnych.
Łączna długość dróg planowanych do przebudowy w ramach niniejszego zadania wyniesie ok. 1,88 km. Inwestycja położona jest w granicach pasa drogowego, za wyjątkiem poszerzeń wynikających z korekty geometrii i przebiega przez tereny zalesione. Obszar realizacji zadania objęty jest obowiązującym Planem Urządzenia Lasu.
W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię gruntową, a zakres prac obejmuje wzmocnienie nawierzchni kruszywem w celu uzyskania wymaganej nośności jak dla KR1.
W fazie realizacji inwestycji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszcza- jących wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. koparki, środki transportu).
Odpady, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne, będą magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej, obszarami Natura 2000. Najbliższe tereny wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 tj.: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH040003, położone są w odległości około 1 km od miejsca planowanych prac.
Na terenie parku krajobrazowego obowiązują przepisy określone Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874). Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na w/w terenie, nie dotyczą realizacji inwestycji, dla której stwierdzono brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego.
Zaplanowane prace będą wykonywane poza okresem lęgowym ptaków, a niezbędna wycinka drzew (ograniczona wyłącznie do miejsc związanych z poszerzeniem pasa drogowego w obrębie skrzyżowań, mijanek i zjazdów), nie będzie dotyczyć drzew dziuplastych.
Zadanie nie będzie się wiązać z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych, w tym naruszeniem siedlisk leśnych pozostających w sferze zainteresowania Wspólnoty oraz terenów wodnych lub wodno-błotnych. Ponadto realizacja zamierzenia nie spowoduje zmian dotychczasowego sposobu użytkowania terenu lub klasyfikacji istniejącej drogi pożarowej.
 Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologi-cznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 cyt. Ustawy z dnia 3 października 2008 r., kierując się zarówno skalą inwestycji, zakresem jak i jej usytuowaniem, a także uwzględniając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.   
 
 
Otrzymują:
1.Wnioskodawca.
2.tablice ogłoszeń: gminna, sołectwa Strzyżawa
3.strona internetowa bip.dabrowachelminska.lo.pl
4.Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska a/a

Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 stycznia 2012)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (3 stycznia 2012, 15:17:33)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:46:08)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1085