6220.II.05.02.2011.AKB:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 19.10.2011 r. wpłynął wniosek od Nadleśnictwa Toruń z siedzibą przy ul. Polnej nr 34/38 w Toruniu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię- wzięcia polegającego na „Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwo Kamieniec o długości 1880 m” na działkach nr 5183, 5184, 5199, 5200, położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w terminie 21 dni, tj. od 12 grudnia 2011 r. do 2 stycznia 2012 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (12 grudnia 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (12 grudnia 2011, 12:51:37)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:45:53)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1718