6220.II.05.01.2011.AKB: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwo Kamieniec o długości 1880 m”.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
   
Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że dnia 19.10.2011 r. wpłynął wniosek od Nadleśnictwa Toruń z siedzibą przy ul. Polnej nr 34/38 w Toruniu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwo Kamieniec o długości 1880 m” na działkach nr 5183, 5184, 5199, 5200 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 12.12.2011 r. wystąpiono do: Państwowego Powiato- wego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomością na której realizowane będzie przedsięwzięcie oraz właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
POUCZENIE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie podane również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na sołeckiej i gminnej tablicy ogłoszeń.
 
 
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska - a/a,
3. Strony postępowania wg. załącznika

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (12 grudnia 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (12 grudnia 2011, 12:32:51)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:45:39)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1829