OBWIESZCZENIE 6220.II.04.10.2011.AKB


                                              Dąbrowa Chełmińska, 06.12.2011 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE 6220.II.04.10.2011.AKB           
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 06 grudnia 2011 r.
 
 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego (studni wierconej), obudowy, wyposażenia w pompę głębinową i urządzenia pomiarowe; położenie rurociągu przesyłowego dostarczającego wodę ze studni górnokredowej do zakładu nr 1” na działkach nr 243/6, 243/13 i 240/2 położonych w obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, wydanej na wniosek Pana Leszka Bokieja właściciela zakładu Wody Mineralne OSTROMECKO.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (6 grudnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (7 grudnia 2011, 13:29:58)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:45:13)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 985