DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 6220.II.04.08.2011.AKB


                                                          Dąbrowa Chełmińska, 06.12.2011 r.
 
 
 
 
DECYZJA 6220.II.04.08.2011.AKB 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 23.08.2011 r. przez Pana Leszka Bokieja właściciela zakładu Wody Mineralne OSTROMECKO z siedzibą przy ul. Zdrojowej nr 3 w Ostromecku oraz po uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, opinia z dnia 03.10.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-9/11
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie z dnia 25.10.2011 r. znak WOO.4240.781.2011.JM
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej), obudowy, wyposażenia w pompę głębinową i urządzenia pomiarowe; położenie rurociągu przesyłowego dostarczającego wodę ze studni górnokredowej do zakładu nr 1” na działkach nr 243/6, 243/13 i 240/2 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
UZASADNIENIE
Dnia 23.08.2011 r.  Pan Leszek Bokiej właściciel zakładu Wody Mineralne OSTROMECKO z siedzibą przy ul. Zdrojowej nr 3 w Ostromecku, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej), obudowy, wyposażenia w pompę głębinową i urządzenia pomiarowe; położenie rurociągu przesyłowego dostarczającego wodę ze studni górnokredowej do zakładu nr 1” na działkach nr 243/6, 243/13 i 240/2 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko. Do wniosku załączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia, płyta CD.
Dnia 02.09.2011 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska pismem nr 622.II.04.01.2011 wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o niezbędne dokumenty wskazane w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz o uiszczenie wymaganej opłaty skarbowej. Uzupełnienie do wniosku zostało złożone dnia 16.09.2011 r.
 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 21.09.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 03.10.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-9/11 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.10.2011 r. znak WOO.4240.781.2011.JM uznał, że nie istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2009 r., tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie dnia 05.12.2011 r. stosowne Postanowienie nr 6220.II.04.07.2011.AKB.
 
Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z poziomu górnej kredy poprzez zabudowanie otworu studziennego o głębokości 120 m armaturą czerpalną w postaci pompy głębinowej i armatury pomiarowej o wydajności maksymalnej 50 m3/h. Woda ze studni będzie przekazywana rurociągiem o średnicy Ø 63 mm na teren Zakładu nr 1 Wody Mineralne „Ostromecko”, gdzie będą produkowane wody mineralne, wykorzystując dotychczas stosowane urządzenia techniczne i technologie. Rurociąg przesyłowy o długości ok. 250 m zostanie ułożony na głębokości 1,0 – 1,3 m.
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, częściowo w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH040003 Solecka Dolina Wisły oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Las Mariański”. Przewidywany lej depresyjny - 3,55 m nie powinien stanowić zagrożenia dla zachowania obszarów chronionych, w tym rezerwatu przyrody „Las Mariański”.
Inwestycja ze względu na rodzaj przewidywanych prac podczas budowy nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Nie spowoduje ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony przed hałasem, zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
Mając na względzie rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, zamierzenie nie będzie wpływać na okoliczną ludność, gdyż jest przedsięwzięciem niewielkim, nie powodującym obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
 
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (21.09-13.10.2011 r.) i sołeckich tablicach ogłoszeń (Mozgowina 21.09-12.10.2011 r., Ostromecko 22.09-13.10.2011 r.). Informacje o wpłynięciu wniosku (od 21.09.2011 r.) oraz wydaniu postanowienia (od 05.12.2011 r.) zamieszczono w formie karty SIOS na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu. Wywieszając tekst postanowienia na gminnej tablicy ogłoszeń (05.12.2011 r.). W powyższej sprawie wydane zostało obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego, które wywieszone zostało na gminnej (03-24.11.2011 r.) i sołeckich tablicach ogłoszeń (Mozgowina 04-25.11.2011 r., Ostromecko 08-29.11.2011 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl (od 04.11.2011 r.).
Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w przedsięwzięcia.
 
Mając powyższe na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.
 
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przedmiotową decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-18. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł
zgodnie z załącznikiem do Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45
(Dz. U.2006. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 
   
Załączniki:
Charakterystyka przedsięwzięcia kliknij tutaj (27kB) word .
 
Otrzymują:
Wnioskodawca,
Strony postępowania wg. rozdzielnika
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska -  a/a
Obwieszczenia o wydaniu decyzji:
tablice ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, sołectw: Ostromecko, Mozgowina,
strona internetowa: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl 
 
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (6 grudnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (7 grudnia 2011, 13:23:07)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:44:55)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1802