POSTANOWIENIE NR 6220.II.02.07.2011.AKB


                                                   Dąbrowa Chełmińska, 05.12.2011 r.
 
 
 
POSTANOWIENIE NR 6220.II.02.07.2011.AKB
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 23.08.2011 r. złożonego przez Pana Leszka Bokieja właściciela zakładu Wody Mineralne OSTROMECKO z siedzibą przy ul. Zdrojowej nr 3 w Ostromecku
 
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej), obudowy, wyposażenia w pompę głębinową i urządzenia pomiarowe; położenie rurociągu przesyłowego dostarczającego wodę ze studni górnokredowej do zakładu nr 1” na działkach nr 243/6, 243/13 i 240/2 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 23.08.2011 r.  Pan Leszek Bokiej właściciel zakładu Wody Mineralne OSTROMECKO z siedzibą przy ul. Zdrojowej nr 3 w Ostromecku, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej), obudowy, wyposażenia w pompę głębinową i urządzenia pomiarowe; położenie rurociągu przesyłowego dostarczającego wodę ze studni górnokredowej do zakładu nr 1” na działkach nr 243/6, 243/13 i 240/2 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko. Dnia 02.09.2011 r. Wójt Gminy pismem nr 622.II.04.01.2011 wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o niezbędne dokumenty wskazane w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz o uiszczenie wymaganej opłaty skarbowej. Uzupełnienie do wniosku zostało złożone 16.09.2011 r.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 21.09.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 03.10.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-9/11 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.10.2011 r. znak WOO.4240.781.2011.JM uznał, że nie istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w swoim postanowieniu przychylił się do obu wydanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.
Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z poziomu górnej kredy poprzez zabudowanie otworu studziennego o głębokości 120 m armaturą czerpalną w postaci pompy głębinowej i armatury pomiarowej o wydajności maksymalnej 50 m3/h. Woda ze studni będzie przekazywana rurociągiem o średnicy Ø 63 mm na teren Zakładu nr 1 Wody Mineralne „Ostromecko”, gdzie będą produkowane wody mineralne, wykorzystując dotychczas stosowane urządzenia techniczne i technologie. Rurociąg przesyłowy o długości ok. 250 m zostanie ułożony na głębokości 1,0 – 1,3 m.
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, częściowo w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH040003 Solecka Dolina Wisły oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Las Mariański”. Przewidywany lej depresyjny - 3,55 m nie powinien stanowić zagrożenia dla zachowania obszarów chronionych, w tym rezerwatu przyrody „Las Mariański”.
Inwestycja ze względu na rodzaj przewidywanych prac podczas budowy nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Nie spowoduje ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony przed hałasem, zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
Mając na względzie rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, zamierzenie nie będzie wpływać na okoliczną ludność, gdyż jest przedsięwzięciem niewielkim, nie powodującym obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 cyt. Ustawy z dnia 3 października 2008 r., kierując się zarówno skalą inwestycji, jak i jej usytuowaniem, a także uwzględniając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.   
 
 
 
 
Otrzymują:
Wnioskodawca.
Strony postępowania wg. rozdzielnika
tablice ogłoszeń: gminna, sołeckie (Ostromecko, Mozgowina)
strona internetowa bip.dabrowachelminska.lo.pl Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska a/a

Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 grudnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (5 grudnia 2011, 15:34:25)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:44:35)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1054