OBWIESZCZENIE 6220.II.04.06.2011.AKB


                                                         Dąbrowa Chełmińska, 03.11.2011 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE 6220.II.04.06.2011.AKB
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 03 listopada 2011 r.
 
 
Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie
 
wydania na wniosek Leszka Bokieja właściciela Wód Mineralnych OSTROMECKO z siedzibą przy ul. Zdrojowej nr 3 w Ostromecku, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej), obudowy, wyposażenia w pompę głębinową i urządzenia pomiarowe; położenie rurociągu przesyłowego dostarczającego wodę ze studni górnokredowej do zakładu nr 1” na działkach nr 243/6, 243/13 i 240/2 położonych w obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji tj. do dnia 24 listopada br. włącznie. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10, w godzinach 7.30 – 15.30.
 
 
Otrzymują:
Strony postępowania wg. rozdzielnika
tablice ogłoszeń: gminna, sołectw: Ostromecko, Mozgowina
strona internetowa bip.dabrowachelminska.lo.pl a/a
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 listopada 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (4 listopada 2011, 12:38:48)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:44:16)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1245