6220.II.04.02.2011.AKB: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
zawiadamia
że dnia 23.08.2011 r. wpłynął wniosek od Leszka Bokieja właściciela Wód Mineralnych OSTROMECKO z siedzibą przy ul. Zdrojowej nr 3 w Ostromecku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naWykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej), obudowy, wyposażenia w pompę głębinową
i urządzenia pomiarowe; położenie rurociągu przesyłowego dostarczającego wodę ze studni górnokredowej do zakładu nr 1” na działkach nr 243/6, 243/13 i 240/2 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w terminie od 21 września do 12 października 2011 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki (21 września 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (21 września 2011, 16:32:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1782