6220.II.04.03.2011.AKB: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że dnia 11.04.2011 r. wpłynął wniosek od Pana Leszka Bokieja właściciela Wód Mineralnych OSTROMECKO z siedzibą przy ul. Zdrojowej nr 3 w Ostromecku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej), obudowy, wyposażenia w pompę głębinową i urządzenia pomiarowe; położenie rurociągu przesyłowego dostarczającego wodę ze studni górnokredowej do zakładu nr 1” na działkach nr 243/6, 243/13 i 240/2 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 21.09.2011 r. wystąpiono do: Państwowego Powiato- wego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomością na której realizowane będzie przedsięwzięcie oraz właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

POUCZENIE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie podane również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na sołeckiej i gminnej tablicy ogłoszeń.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 września 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (21 września 2011, 16:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1932