DECYZJA NR 6220.II.03.10.2011.AKB


6220.II.03.10.2011.AKB                                                          Dąbrowa Chełmińska, 07.09.2011 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 7 września 2011 r.
 
 
Na podstawie art. 38, 74 ust.3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Wydzielenie gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych”
na działce nr 58/2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3,w miejscowości Boluminek, obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska
wydanej na wniosek Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy
ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10, w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (7 września 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (12 września 2011, 15:15:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1218