Charakterystyka przedsięwzięcia nr 6220.II.03.09.2011.AKB


6220.II.03.09.2011.AKB                                                    Dąbrowa Chełmińska, 07.09.2011 r.
 
 
 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
 
zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
Nazwa przedsięwzięcia: „Wydzieleniu gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych”
 
Lokalizacja: wydzielenie gruntu z działki nr 58/2 jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3, w miejscowości Boluminek, obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
Planowane przedsięwzięcie poległo będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 050508C relacji Nowy Dwór - Wałdowo Królewskie - Boluminek - Dąbrowa Chełmińska w miejscowości Boluminek o zatokę parkingową o powierzchni 1129 m2. Droga gminna o całkowitej długości 5,774 km, w tym 2,302 km o nawierzchni twardej.
W celu realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostanie wydzielenie z działki nr 58/2 odrębnej działki ewidencyjnej o powierzchni 1129 m2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3. Roboty budowlane polegały będą na utwardzeniu powierzchni wydzielonej działkii wykonaniu nawierzchni twardej – asfaltowej. Ok. 90% obszaru wydzielonego gruntu zostanie wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej, a na pozostałej części zostanie zasadzony żywopłot oddzielający teren parkingu od gruntów rolnych.
Inwestycja, ze względu na rodzaj przewidywanych prac podczas budowy obiektu, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Nie spowoduje ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony przed hałasem, zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Obszar planowanej rozbudowy znajduje się w odległości od wyznaczonych obszarów chronionych Natura 2000: PLH040020 Torfowisko Linie ok. 2,8 km, Solecka Dolina Wisły PLH 040003 ok. 5,3 km, Dolna Wisła PLB040003 ok. 5,8 km oraz od granicy Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego o ok. 1,8 km.
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (7 września 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (12 września 2011, 15:13:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2279