Decyzja nr 6220.II.03.08.2011.AKB o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


                                                           Dąbrowa Chełmińska, 07.09.2011 r.
 
 
 
 
 
DECYZJA 6220.II.03.08.2011.AKB
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 16.06.2011 r. przez Gminę Dąbrowa Chełmińska z siedzibą przy
ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej oraz po uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, opinia z dnia 24.06.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-7/11,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie z dnia 05.07.2011 r. znak WOO.4240.547.2011.KŚ
 
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na „Wydzieleniu gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej
Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych” na działce nr 58/2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3,w miejscowości Boluminek,
obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
 
UZASADNIENIE
Dnia 16.06.2011 r. Gmina Dąbrowa Chełmińska złożyła wniosek o wydanie środowiskowych uwarunkowań na „Wydzielenie gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych” na działce nr 58/2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3, w miejscowości Boluminek.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 17.06.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 24.06.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-7/11 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 05.07.2011 r. znak WOO.4240.547.2011.KŚ. wyraził stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2009 r., tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie dnia 10.08.2011 r. stosowne Postanowienie nr 6220.II.03.06.2011.AKB.
 
Planowane przedsięwzięcie poległo będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 050508C relacji Nowy Dwór - Wałdowo Królewskie - Boluminek - Dąbrowa Chełmińska w miejscowości Boluminek o zatokę parkingową o powierzchni 1129 m2. Droga gminna o całkowitej długości 5,774 km, w tym 2,302 km o nawierzchni twardej.
W celu realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostanie wydzielenie z działki nr 58/2 odrębnej działki ewidencyjnej o powierzchni 1129 m2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3. Roboty budowlane polegały będą na utwardzeniu powierzchni wydzielonej działki i wykonaniu nawierzchni twardej – asfaltowej. Ok. 90% obszaru wydzielonego gruntu zostanie wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej, a na pozostałej części zostanie zasadzony żywopłot oddzielający teren parkingu od gruntów rolnych.
Inwestycja, ze względu na rodzaj przewidywanych prac podczas budowy obiektu, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Nie spowoduje ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony przed hałasem, zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Obszar planowanej rozbudowy znajduje się w odległości od wyznaczonych obszarów chronionych Natura 2000: PLH040020 Torfowisko Linie ok. 2,8 km, Solecka Dolina Wisły PLH 040003 ok. 5,3 km, Dolna Wisła PLB040003 ok. 5,8 km oraz od granicy Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego o ok. 1,8 km.
Mając na względzie rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, zamierzenie nie będzie wpływać na okoliczną ludność, gdyż jest przedsięwzięciem niewielkim i wprowadzającym ułatwienia w istniejącej infrastrukturze drogowej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r., kierując się zarówno skalą inwestycji, jak i jej usytuowaniem, a także uwzględniając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (17.06-11.07.2011 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Bolumin 22.06-14.07.2011 r.). Zamieszczono zawiadomienie o wszczęciu postępowania na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (od 20.06.2011 r.) Wydano obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu opinii przez organy uzgadniające wywieszając je na gminnej (15.07-01.08.2011 r.) i sołeckich tablicach ogłoszeń (Bolumin i Wałdowo Królewskie 18.07-02.08.2011 r., Nowy Dwór 20.07-04.08.2011 r.) oraz zamieszczając treść obwieszczenia na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (od 15.07.2011 r.). Tekst postanowienia wywieszono na gminnej tablicy ogłoszeń (od 10.08.2011 r.) oraz zamieszczono na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (od 10.08.2011 r.). W powyższej sprawie wydane zostało obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego, które wywieszone zostało na gminnej (11.08- 02.09.2011 r.) i sołeckich tablicach ogłoszeń (Wałdowo Królewskie 12.08-05.09.2011 r., Bolumin i Nowy Dwór 16.08-06.09.2011 r. r.) oraz zamieszczając jego tekst na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (od 11.08.2011 r.).
Informacje o wpłynięciu wniosku (od 20.06.2011 r.) oraz wydaniu postanowienia (od 11.08.2011 r.) zamieszczono w formie karty SIOS na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu.
Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w przedsięwzięcia.
 
Mając powyższe na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.
 
 
POUCZENIE
 
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
 z późn. zm.) przedmiotową decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-18. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  
 
Zwolnione z opłaty skarbowej
art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U.2006. Nr 225, poz. 1635 z zm.)
 
 
 
Załączniki:
Charakterystyka przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:
Wnioskodawca,
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska -  a/a
Strony postępowania oraz społeczeństwo poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej, sołectwach: Nowy Dwór, Bolumin, Wałdowo Królewskie
i  strona internetowa: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl 
 
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (7 września 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (12 września 2011, 15:02:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1623