OBWIESZCZENIE 6220.II.03.07.2011.AKB: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie [...] przedsięwzięcia pn.: „Wydzielenie gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową [...]"


Na podstawie art. 33 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie
 
wydania na wniosek Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wydzielenie gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych” na działce nr 58/2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3, w miejscowości Boluminek, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji tj. do dnia 1 września br. włącznie. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10, w godzinach 7.30 – 15.30.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - mgr inż. Radosław Ciechacki (11 sierpnia 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (11 sierpnia 2011, 15:09:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1606