POSTANOWIENIE 6220.II.03.06.2011.AKB: Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla działania pn. „Wydzielenie gruntu [...] pod rozbudowę drogi gminnej [...]"

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 16.06.2011 r. przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
 
postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydzieleniu gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych” na działce nr 58/2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3,w miejscowości Boluminek, obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
UZASADNIENIE
Dnia 16.06.2011 r. Gmina Dąbrowa Chełmińska złożyła wniosek o wydanie środowiskowych uwarunkowań na realizację: „Wydzieleniu gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych” na działce nr 58/2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3, w miejscowości Boluminek. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 17.06.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 24.06.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-7/11 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią z dnia 05.07.2011 r. znak WOO.4240.547.2011.KŚ.2 wyraził stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Wójt Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w swoim postanowieniu przychylił się do obu wydanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.
Planowane przedsięwzięcie poległo będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 050508C relacji Nowy Dwór - Wałdowo Królewskie - Boluminek - Dąbrowa Chełmińska w miejscowości Boluminek o zatokę parkingową o powierzchni 1129 m2. Droga gminna o całkowitej długości 5,774 km, w tym 2,302 km o nawierzchni twardej.
W celu realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostanie wydzielenie z działki nr 58/2 odrębnej działki ewidencyjnej o powierzchni 1129 m2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3. Roboty budowlane polegały będą na utwardzeniu powierzchni wydzielonej działki i wykonaniu nawierzchni twardej – asfaltowej. Ok. 90% obszaru wydzielonej działki zostanie wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej, a na pozostałej części zostanie założony żywopłot oddzielający teren parkingu od gruntów rolnych.
Inwestycja ze względu na rodzaj przewidywanych prac podczas budowy obiektu nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Nie spowoduje ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony przed hałasem, zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Obszar planowanej rozbudowy znajduje się w odległości od wyznaczonych obszarów chronionych Natura 2000: PLH040020 Torfowisko Linie ok. 2,8 km, Solecka Dolina Wisły PLH 040003 ok. 5,3 km, Dolna Wisła PLB040003 ok. 5,8 km oraz od granicy Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego o ok. 1,8 km.
Mając na względzie rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, zamierzenie nie będzie wpływać na okoliczną ludność, gdyż jest przedsięwzięciem niewielkim, nie powodującym obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 cyt. Ustawy z dnia 3 października 2008 r., kierując się zarówno skalą inwestycji, jak i jej usytuowaniem, a także uwzględniając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 sierpnia 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (10 sierpnia 2011, 21:11:53)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (10 sierpnia 2011, 21:35:35)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1743