DECYZJA 6220.II.02.09.2011.AKB: O środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych"

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 11.04.2011 r. przez Pana Mirosława Gajdemskiego zamieszkałego w Czarnowie, gm. Zławieś Wielka oraz po uzyskaniu opinii:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,
    opinia z dnia 07.06.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-6/11,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
    postanowienie z dnia 07.06.2011 r. znak WOO.4240.494.2011.ADS
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - wykonanie obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym i odprowadzeniem wody do punktu czerpalnego” na działce nr 368/3 w miejscowości Nowy Dwór, obręb geodezyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska
 
 
UZASADNIENIE
Dnia 11.04.2011 r. Pan Mirosław Gajdemski, zamieszkały w Czarnowie, gm. Zławieś Wielka, zwrócili się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań na: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - wykonanie obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym i odprowadzeniem wody do punktu czerpalnego” na działce nr 368/3 w miejscowości Nowy Dwór.
Do wniosku załączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia, uproszczony wypis z rejestru gruntów m.in. na działkę nr 368, 3 mapki poglądowe lokalizacji studni i obszaru planowanego do nawodnień, skan mapy inwentaryzacji powykonawczej studni skala 1:1000, płyta CD oraz dowód dokonania opłaty skarbowej. W związku z występującymi brakami formalnymi w dokumentacji Wójt Gminy Dabrowa Chełmińska wezwał Inwestora dnia 05.05.2011 r. pismem nr 6220.II.02.01.2011.AKB do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty. Wnioskodawca dnia 12.05.2001 r. uzupełnił dokumentację o wypis z rejestru gruntów działki 368/3 i poświadczoną mapę w skali 1:5000.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 01.06.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 07.06.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-6/11 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 07.06.2011 r. znak WOO.4240.494.2011.ADS uznał, że nie istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2009 r., tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie dnia 27.06.2011 r. stosowne Postanowienie nr 6220.II.02.06.2011.AKB.
Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu ujęcia wód podziemnych poprzez zabudowanie otworu studziennego (o głębokości 140 m) armaturą czerpalną w postaci agregatu głębinowego o wydajności maksymalnej 50 m3/h. System rur wznośnych i tłocznych z odpowiednimi zaworami, zasuwą i wodomierzem zostaną zamknięte w obudowie z kręgów betonowych i od góry zabezpieczone pokrywą nastudzienną z włazem i odpowietrznikiem. Studnia będzie zasilana energią elektryczną doprowadzoną z siedziby gospodarstwa w Nowym Dworze. Przedmiotowa studnia służyć będzie pozyskiwaniu wody głębinowej wyłącznie do nawadniania upraw gospodarstwa rolnego na gruntach Wnioskodawcy.
Inwestycja ze względu na rodzaj przewidywanych prac podczas budowy obiektu nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Nie spowoduje ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony przed hałasem, zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
Przedmiotowa studnia nie jest zlokalizowana w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, ani na terenie uzdrowiska i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Obiekt nie przylega do jezior i innych zbiorników wód powierzchniowych.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w odległości ok. 800 m od granic rezerwatu przyrody „Reptowo”. W zasięgu leja depresyjnego przedmiotowego ujęcia umiejscowiony jest niewielki fragment terenu podmokłego o łącznej powierzchni ok. 3 ha.
Mając na względzie rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, zamierzenie nie będzie wpływać na okoliczną ludność, gdyż jest przedsięwzięciem niewielkim, nie powodującym obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 cytowanej Ustawy z dnia 3 października 2008 r., kierując się zarówno skalą inwestycji, jak i jej usytuowaniem (przy torach kolejowych i drodze publicznej), a także uwzględniając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (01-24.06.2011 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Nowy Dwór 02-24.06.2011 r.). Informacje o wpłynięciu wniosku (od 06.06.2011 r.) oraz wydaniu postanowienia (od 29.06.2011 r.) zamieszczono w formie karty SIOS na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu. Wywieszając tekst postanowienia na gminnej tablicy ogłoszeń (27.06.2011 r.). W powyższej sprawie wydane zostało obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego, które wywieszone zostało na gminnej (14-29.07.2011 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Nowy Dwór 15.07.-01.08.2011 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl (14-29.07.2011 r.).
Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w przedsięwzięcia.
 
Mając powyższe na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
 
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przedmiotową decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-18. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia (86kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - mgr inż. Radosław Ciechacki (10 sierpnia 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (10 sierpnia 2011, 20:54:25)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (11 sierpnia 2011, 15:21:05)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2185