OBWIESZCZENIE 6220.II.03.05.2011.AKB: o wydniu opinii i postanowienia w sprawie „Wydzielenia gruntu (...) pod rozbudowę rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C (...)”

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wydaniu
 
  • Dnia 24.06.2011 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy opinii nr N.NZ-40-DCh-7/11
  • Dnia 05.07.2011 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienia nr WOO.4240.547.2011.KŚ
 
w sprawie warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydzielenie gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych” na działce wydzielonej z działki nr 58/2 w miejscowości Boluminek, obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się ze wskazanymi dokumentami w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12,  tel. 052 381 60 10, w godzinach 7.30 – 15.30.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (15 lipca 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (15 lipca 2011, 15:36:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1414