OBWIESZCZENIE 6220.II.02.08.2011.AKB: zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie
 
wydania na wniosek Pana Mirosława Gajdemskiego, zamieszkałego w Czarnowie, gm. Zławieś Wielka, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - wykonanie obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym i odprowadzeniem wody do punktu czerpalnego” na działce nr 368/3, miejscowość Nowy Dwór, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji tj. do dnia 27 lipca br. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12,
tel. 052 381 60 10, w godzinach 7.30 – 15.30.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (14 lipca 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (14 lipca 2011, 14:19:30)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:41:21)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1615