ZAWIADOMIENIE 6220.II.03.04.2011.AKB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 16.06.2011 r. wpłynął wniosek od Gminy Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydzieleniu gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych”, wydzielenie z działki nr 58/2 odrębnej działki ewidencyjnej o powierzchni 1129 m2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3, miejscowość Boluminek, obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w terminie od 17 czerwca 2011 r. do 11 lipca 2011 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki (20 czerwca 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (20 czerwca 2011, 13:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2038