ZAWIADOMIENIE 6220.II.03.03.2011.AKB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że dnia 16.06.2011 r. wpłynął wniosek od Gminy Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydzieleniu gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową wraz z wykonaniem robót budowlanych”, wydzielenie z działki nr 58/2 odrębnej działki ewidencyjnej o powierzchni 1129 m2, jako obsługa drogi gminnej działki nr 80/3, miejscowość Boluminek, obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 17.06.2011 r. wystąpiono do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomością na której realizowane będzie przedsięwzięcie oraz właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
POUCZENIE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie podane również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na sołeckiej
i gminnej tablicy ogłoszeń.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki -Wójt Gminy (20 czerwca 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (20 czerwca 2011, 13:34:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1874