OBWIESZCZENIE 6220.II.01.08.2011.AKB: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Obiekty magazynowe płodów rolnych”


Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Obiekty magazynowe płodów rolnych”, na działce nr 271/58, w miejscowości Nowy Dwór, gmina Dąbrowa Chełmińska,
wydanej na wniosek Pana Mirosława Gajdemskiego, Prezesa Zarządu firmy OLERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowie nr 39.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na (niniejszej) stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzedu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (23 maja 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (24 maja 2011, 16:20:32)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:41:04)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1428