DECYZJA 6220.II.01.06.2011.AKB: o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) w związku z art. 104, art. 106 § 1 oraz § 2 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 26.04.2011 r. przez Pana Mirosława Gajdemskiego Prezesa Zarządu firmy OLERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowie nr 39, 87-134 Zławieś Wielka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Obiekty magazynowe płodów rolnych”, na działce nr 271/58, w miejscowości Nowy Dwór, po uzyskaniu opinii:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, opinia z dnia 27.04.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-5/11 ,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie z dnia 19.05.2011 r. znak WOO.4240.410.2011.HR
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Obiektów magazynowych płodów rolnych”, na działce nr 271/58, w miejscowości Nowy Dwór, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
UZASADNIENIE
Dnia 26.04.2011 r. Pan Mirosław Gajdemski Prezes Zarządu firmy OLERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowie nr 39, gm. Zławieś Wielka, zwrócili się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Obiekty magazynowe płodów rolnych”, na działce nr 271/58, w miejscowości Nowy Dwór. Do wniosku załączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia z terenem oddziaływania inwestycji, płytę CD, dowód wpłaty opłaty skarbowej.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w myśl którego uzyskanie przedmiotowej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 27.04.2009 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 27.04.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-5/11 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.05.2011 r. znak WOO.4240.410.2011.HR uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zadaniem inwestycyjnym jest remont, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, dostosowanie wnętrz i instalacji istniejących obiektów (5 budynków, 2 wiaty, kontener socjalno-biurowy) do profilu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności – magazyno- wanie płodów rolnych, głównie cebuli. Inwestor planuje wykonać dodatkowo dwa zadaszone łączniki służące jako miejsca załadunkowo-rozładunkowe do obsługi magazynów oraz wykonać nową wagę samochodową. Istniejący układ komunikacyjny pozostanie bez zmian. Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,7412 ha, w tym obszar zagospodarowany to ok. 1,44 ha. Pozostałą powierzchnię stanowi zieleń niska.
Planowana docelowa pojemność składowa magazynów wyniesie ok. 8.000 Mg. Przewidziana do przechowywania cebula dostarczana będzie do zakładu z okolicznych pól w stanie suchym, a następnie usypywana na pryzmach w budynkach magazynowych. Wewnętrzny system wentylacji zapewni wymuszony przepływ powietrza zapewniający dogodne warunki do przechowywania płodów. Na terenie zakładu w Nowym Dworze nie planuje się sortowania, czy przerabiania surowca co odbywa się w drugim zakładzie w Czarnowie.
Lokalizacja obiektów wśród pól uprawnych, z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej – najbliższy pojedynczy budynek mieszkalny znajduje się w odległości pow. 100 m od magazynu oraz okalający posesję 2-metrowy murowany płot zapewniają ochronę miejsc dostępnych dla ludzi przez ewentualnymi uciążliwościami hałasu, czy substancji złowonnych. Nie planuje się budowy instalacji grzewczej. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się wycinki drzew.
 
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifiko- waniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza powołanymi, jak i planowanymi obszarami NATURA 2000. Najbliższe wyznaczone obszary NATURA 2000 znajdują się w odległości: Solecka Dolina Wisły PLH 040003 ok. 1,2 km oraz Dolna Wisła PLB040003 ok. 1,5 km od granicy nieruchomości. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 z późn. zm.). Z podstawionej i zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego zadania.  
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2009 r., tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, przychylając się do wydanych w powyższej sprawie opinii, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie dnia 20.05.2011 r. stosowne postanowienie nr 6220.II.01.05.2011.AKB
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewnią ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
 
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (27.04-18.05.2011 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Nowy Dwór 28.04- 19.05.2011 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (27.04-18.05.2011 r.); wywieszając tekst postanowienia na gminnej tablicy ogłoszeń (20.05.2011 r.); zamieszczając tekst postanowienia na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (23.05.2011 r.) Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w przedsięwzięcia.
 
Mając powyższe na uwadze przed wydaniem niniejszej decyzji nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko i orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-18. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
 
 
Załącznik:
 
Charakterystyka przedsięwzięcia (86kB) pdf

Decyzja 6220.II.01.06.2011.AKB - do druku (183kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki (23 maja 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (23 maja 2011, 16:03:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1286