POSTANOWIENIE NR 6220.II.01.05.2011.AKB: Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Obiektów magazynowych płodów rolnych"


                                                   Dąbrowa Chełmińska, 20.05.2011 r.
 
 
 
POSTANOWIENIE 6220.II.01.05.2011.AKB 
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 52 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 26.04.2011 r. przez Pana Mirosława Gajdemskiego Prezesa Zarządu firmy OLERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowie nr 39, 87-134 Zławieś Wielka
 
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Obiektów magazynowych płodów rolnych”,
na działce nr 271/58, w miejscowości Nowy Dwór, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 26.04.2011 r. Pan Mirosław Gajdemski Prezes Zarządu firmy OLERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowie nr 39, gm. Zławieś Wielka, zwrócili się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Obiekty magazynowe płodów rolnych”, na działce nr 271/58, w miejscowości Nowy Dwór.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 27.04.2009 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 27.04.2011 r. znak N.NZ-40-D.Ch-5/11 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.05.2011 r. znak WOO.4240.410.2011.HR uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w swoim postanowieniu przychylił się do obu wdanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.
Zadaniem inwestycyjnym jest remont, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, dostosowanie wnętrz i instalacji istniejących obiektów (5 budynków, 2 wiaty, kontener socjalno-biurowy) do profilu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności – magazyno- wanie płodów rolnych, głównie cebuli. Inwestor planuje wykonać dodatkowo dwa zadaszone łączniki służące jako miejsca załadunkowo-rozładunkowe do obsługi magazynów oraz wykonać nową wagę samochodową. Istniejący układ komunikacyjny pozostanie bez zmian. Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,7412 ha, w tym obszar zagospodarowany to ok. 1,44 ha. Pozostałą powierzchnię stanowi zieleń niska.
Planowana docelowa pojemność składowa magazynów wyniesie ok. 8.000 Mg. Przewidziana do przechowywania cebula dostarczana będzie z okolicznych pól w stanie suchym do zakładu, a następnie usypywana na pryzmach w budynkach magazynowych. Wewnętrzny system wentylacji zapewni wymuszony przepływ powietrza zapewniający dogodne warunki do przechowywania płodów. Na terenie zakładu w Nowym Dworze nie planuje się sortowania, czy przerabiania surowca co odbywa się w drugim zakładzie w Czarnowie.
Lokalizacja obiektów wśród pól uprawnych z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej – najbliższy pojedynczy budynek mieszkalny znajduje się w odległości pow. 100 m  od magazynu oraz okalający posesję 2-metrowy murowany płot zapewniają ochronę miejsc dostępnych dla ludzi przez ewentualnymi uciążliwościami hałasu, czy substancji złowonnych.
Nie planuje się budowy instalacji grzewczej. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazo- wego, gdzie obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 z późn. zm.). Na podstawie zgromadzonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego oddziaływania na przyrodę przedmiotowego obszaru.
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanego zamierzenia stwierdzam, że nie powinno ono negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.    
 
 
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (20 maja 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (23 maja 2011, 13:13:24)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (23 maja 2011, 15:57:14)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1976