ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.01.03.2011.AKB


6220.II.01.03.2011.AKB                                           Dąbrowa Chełmińska, 27.04.2011 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 26.04.2011 r. wpłynął wniosek od Pana Mirosława Gajdemskiego działającego w imieniu firmy OLERIS. Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowie nr 39, gmina Zławieś Wielka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Obiektów magazynowych płodów rolnych” na działce nr 271/58 w Nowym Dworze, gmina Dąbrowa Chełmińska. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w terminie od 27 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (27 kwietnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (27 kwietnia 2011, 10:29:14)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:40:47)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1575