ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.01.04.2011.AKB


6220.II.01.04.2011.AKB                                           Dąbrowa Chełmińska, 27.04.2011 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że dnia 26.04.2011 r. wpłynął wniosek od Pana Mirosława Gajdemskiego działającego w imieniu firmy OLERIS. Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowie nr 39, gmina Zławieś Wielka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Obiektów magazynowych płodów rolnych” na działce nr 271/58 w Nowym Dworze, gmina Dąbrowa Chełmińska. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 27.04.2011 r. wystąpiono do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomością na której realizowane będzie przedsięwzięcie oraz właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
 
POUCZENIE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie podane również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na sołeckiej i gminnej tablicy ogłoszeń.
 
 
 
Otrzymują:
1.     Wnioskodawca,
2.     Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska - a/a,
3.    Strony postępowania wg. załącznika

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (27 kwietnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (27 kwietnia 2011, 10:25:43)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:40:25)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1761