OBWIESZCZENIE Oś.7624/01/11/10


Oś.7624/01/11/10                                       Dąbrowa Chełmińska, 22.12.2010 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
 
Zgodnie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) zawiadamia się, że dnia 22.12.2010 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, znak Oś.7624/01/10/10 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska znak: Oś.7624/01/07/10 z dnia 16.09.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania” na działkach nr 63/4 i 63/3 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, w Referacie Gospodarki Przestrzennej pokój nr 12, tel. 52 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej UG  www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Na postanowienie służy zażalenie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (18 listopada 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (31 grudnia 2010, 15:28:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1533